Nguồn Thông Tin về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe về Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ Em (MIS-C)

Các tài liệu chỉ in sau đây được phát triển để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị trẻ em đang được nghi ngờ mắc MIS-C. Toàn bộ tài liệu đều có thể tải về miễn phí. Quý vị có thể in tài liệu trên máy in văn phòng tiêu chuẩn hoặc có thể dùng máy in thương mại.

Lần cuối xem trang này vào ngày: 17 tháng 9, 2021