Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Giới thiệu về COVID-19

Giới thiệu về COVID-19
Cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2021
In

Nhận thông tin về COVID-19 và vi-rút gây bệnh, bao gồm cách lây lan và các biến thể mới.

Các biến thể của vi-rút

Các vi-rút liên tục biến đổi và theo thời gian dự kiến sẽ xuất hiện các biến thể mới. Tìm hiểu thêm về các biến thể của vi-rút gây bệnh COVID-19.

Các biến thể của vi-rút