Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Thông Tin Mới

Quý vị cũng có thể giữ thông tin cập nhật của CDC về Bệnh Vi-rút Corona 2019 bằng cách đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email, cung cấp nội dung có sẵn, đăng ký Bản Tin RSS về Bệnh Vi-rút Corona 2019.

Lần cuối xem xét trang này: Ngày 3 tháng 4 năm 2020