Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nguồn thông tin in về V-safe

Nguồn thông tin in về V-safe
Cập nhật ngày 20 tháng 1 năm 2021
In

Tài liệu chỉ in sau đây được xây dựng để ủng hộ sự an toàn của vắc-xin và v-safe. Toàn bộ tài liệu đều có thể tải về miễn phí. Quý vị có thể in tài liệu trên máy in văn phòng tiêu chuẩn hoặc có thể dùng máy in thương mại.

ảnh Tờ thông tin về V-safe

Tờ thông tin an toàn về V-safe (Hai mặt)

Dùng tờ thông tin này để tìm hiểu thêm về v-safe, bao gồm các hướng dẫn về cách đăng ký và hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe.

Cỡ: 8,5" x 11"
Ngày: 13/1/2021
Độc giả: Công chúng

 

 

Thông tin đã dịch ra các ngôn ngữ:

Tiếng Anh pdf icon[700 KB, 2 trang], Tiếng Hàn Quốc pdf icon[411 KB, 2 trang], Tiếng Trung (Giản thể) pdf icon[414 KB, 2 trang], Tiếng Tây Ban Nha pdf icon[253 KB, 2 trang], Tiếng Việt pdf icon[444 KB, 2 trang]

ảnh tờ rơi v safe dùng để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

Tờ rơi V-safe

Dùng tờ rơi này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

Cỡ: 8,5" x 11"
Ngày: 13/1/2021
Độc giả: Công chúng

 

 

Thông tin đã dịch ra các ngôn ngữ:

Tiếng Anh pdf icon[244 KB, 1 trang], Tiếng Hàn Quốc pdf icon[280 KB, 1 trang], Tiếng Trung (Giản thể) pdf icon[294 KB, 1 trang], Tiếng Tây Ban Nha pdf icon[225 KB, 1 trang], Tiếng Việt pdf icon[292 KB, 1 trang]

Các Trang Liên Quan