Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Nguồn thông tin in về V-safe

Nguồn thông tin in về V-safe
Cập nhật vào 12/6/2021
In
TRANG 5 / 7

  Xem Mục lục về v-safe

Tài liệu chỉ in sau đây được xây dựng để ủng hộ sự an toàn của vắc-xin và v-safe. Toàn bộ tài liệu đều có thể tải về miễn phí. Quý vị có thể in tài liệu trên máy in văn phòng tiêu chuẩn hoặc có thể dùng máy in thương mại.

Tờ thông tin về V-safe (hai mặt)

ảnh thu nhỏ tờ thông tin về v-safe
TỜ THÔNG TIN

Dùng tờ thông tin này để tìm hiểu thêm về v-safe, bao gồm các hướng dẫn về cách đăng ký và hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 27/4/2021
 • Độc giả: Công chúng

Thông tin đã dịch ra các ngôn ngữ:

Tờ rơi V-safe

ảnh thu nhỏ tờ rơi v-safe
TỜ RƠI

Dùng tờ rơi này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 13/1/2021
 • Độc giả: Công chúng

Thông tin đã dịch ra các ngôn ngữ:

Áp phích v-safe kèm mã QR

áp phích v-safe kèm ảnh thu nhỏ mã QR
ÁP PHÍCH

Hãy sử dụng áp phích này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 27/4/2021
 • Độc giả: Công chúng

Chi tiết tệp tin: 222 KB, 1 trang

Xem bản PDF bằng tiếng Anh

Áp phích v-safe

ảnh thu nhỏ áp phích v-safe
ÁP PHÍCH

Hãy sử dụng áp phích này để quảng bá v-safe với người tiêm vắc-xin và chia sẻ thông tin về cách truy cập trang web đăng ký v-safe.

 • Cỡ: 8,5" x 11"
 • Ngày: 27/4/2021
 • Độc giả: Công chúng

Chi tiết tệp tin: 212 KB, 1 trang

Xem bản PDF bằng tiếng Anh