Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Du hành

Du hành
Cập nhật ngày 21 tháng 10 năm 2020
giữ an toàn trong chuyến đi

Đang cân nhắc việc đi lại?

Tìm hiểu thêm.

Hướng Dẫn về An Toàn Lao Động
Cập nhật lần cuối ngày 21 tháng 10 năm 2020