Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Sử Dụng Khẩu Trang để Làm Chậm Sự Lây Lan của COVID-19.

Sử Dụng Khẩu Trang để Làm Chậm Sự Lây Lan của COVID-19.
Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020
In