Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 dành cho các tổ chức làm việc với những người sử dụng ma túy hoặc có rối loạn sử dụng chất kích thích

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 dành cho các tổ chức làm việc với những người sử dụng ma túy hoặc có rối loạn sử dụng chất kích thích
Cập nhật ngày 16 tháng 2 năm 2021
In

Dành cho các sở y tế, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi và tổ chức giảm thiểu thiệt hại

Tải xuống phiên bản PDF của trang này pdf icon[64 KB, 1 trang]

Công cụ

Khi nào nên sử dụng?

Có thể tìm thấy ở đâu?

Công cụ

Thông tin của CDC dành cho người sử dụng ma túy hoặc rối loạn sử dụng chất kích thích

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị có câu hỏi về COVID-19 và những người sử dụng ma túy hoặc có rối loạn sử dụng chất kích thích.

Công cụ

Thông tin về chương trình dịch vụ ống tiêm trong đại dịch COVID-19

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem thông tin mới nhất của CDC về vận hành các chương trình dịch vụ ống tiêm trong đại dịch COVID-19.

Công cụ

Trang thông tin về COVID-19 của SAMHSA

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem lại những thông tin mới nhất từ SAMHSA về việc cấp thuốc điều trị rối loạn sử dụng opioid và dịch vụ sức khỏe hành vi trong đại dịch COVID-19.

Có thể tìm thấy ở đâu?

Thông tin của SAMHSA về COVID-19external icon

Công cụ

Công cụ định vị dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi SAMHSA

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi, trong đó có các nhà cung cấp dịch vụ rối loạn sử dụng chất kích thích, trong khu vực của quý vị.

Công cụ

Công cụ định vị chuyên gia điều trị dùng buprenorphine của SAMHSA

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm nhà cung cấp buprenorphine  để điều trị rối loạn sử dụng opioid tại khu vực của quý vị.

Công cụ

Đường dây trợ giúp tinh thần sau thảm họa của SAMHSA

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn có một số điện thoại để có thể cung cấp cho người đang bị suy sụp tinh thần do một thảm họa nào đó.

Công cụ

Trang thông tin về COVID-19 của Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Tâm Thần Hoa Kỳ

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem những thông tin mới nhất về COVID-19 do Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Tâm Thần Hoa Kỳ tổng hợp.

Công cụ

Trang thông tin về COVID-19 của Hội Nghiên Cứu Thuốc Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem hướng dẫn và thông tin mới nhất về COVID-19 do Hội Nghiên Cứu Thuốc Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ tổng hợp.

Công cụ

Nội dung web của Hội Nghiên Cứu Thuốc Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm các chiến lược kiểm soát và giảm thiểu lây nhiễm COVID-19 từ Hội Nghiên Cứu Thuốc Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ, dành cho các trung tâm điều trị nội trú.

Công cụ

Trang thông tin về COVID-19 của Liên Minh Giảm Thiểu Tổn Hại

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem hướng dẫn liên quan đến COVID-19 do Liên Minh Giảm Thiểu Tổn Hại tổng hợp, dành cho những người sử dụng ma túy và các chương trình giảm thiểu tổn hại.

Công cụ

Công cụ tìm naloxone theo tiểu bang

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm hiểu cách tiếp cận naloxone tại tiểu bang của mình.