Bỏ qua để chuyển thẳng đến nội dung của trang Bỏ qua để chuyển thẳng đến tùy chọn trang Bỏ qua để chuyển thẳng đến liên kết A-Z
Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona

Tìm hiểu thông tin về vi-rút Corona

Thực hiện các bước để chăm sóc bản thân và giúp bảo vệ người khác tại nhà của quý vị và ngoài cộng đồng.

Giúp các cộng đồng lập kế hoạch và ứng phó

CDC đưa ra các lưu ý y tế và công cụ cho hoạt động vận hành trong khi COVID-19 xảy ra.