Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hỗ trợ cho Người lao động

Hỗ trợ cho Người lao động
Cập nhật ngày 9 tháng 11 năm 2020
In
Ứng phó với Căng Thẳng Nơi Làm Việc

Nhận biết căng thẳng, tạo dựng khả năng vượt qua và biết rõ phải đến đâu nếu cần giúp đỡ.

Người Lao Động trong Các Ngành và Nghề Nghiệp Cụ Thể

Hướng dẫn và tờ thông tin cho người lao động trong nhiều ngành, bao gồm:

  • Những người ứng phó đầu tiên
  • Dịch vụ ăn uống
  • Sản xuất và Công nghiệp
  • Dịch vụ cá nhân và khách sạn
  • Dịch vụ công cộng và vệ sinh
  • Trường học
  • Vận chuyển và giao hàng