Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Dịch Vụ Thiết Yếu và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

Các Dịch Vụ Thiết Yếu và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 6 tháng 4 năm 2021
In
Kế Hoạch Chuẩn Bị Và Đối Phó Với Các Khu Vực Quan Trọng

Lập hoặc nâng cấp kế hoạch đối phó với COVID-19 để ngăn sự lây lan của vi-rút và đảm bảo tính liên tục của các chức năng quan trọng

biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng