Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nguồn Thông Tin về COVID-19 dành cho Bộ Lạc

Nguồn Thông Tin về COVID-19 dành cho Bộ Lạc
Cập nhật ngày 1 tháng 8 năm 2020
In

CDC và các đối tác cung cấp nhiều nguồn lực cho quý vị và cộng đồng của mình. Truy cập liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin hoặc đóng góp ý kiến về tài liệu nào, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của CDC tại preparedness@cdc.gov

Thông Tin của CDC và Các Đối Tác Bộ Lạc

Quỹ CDC (CDCF)

Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Người Mỹ Da Đỏ (IHS)

Trung Tâm Johns Hopkins về Chăm Sóc Sức Khỏe Dành Cho Người Mỹ Da Đỏ

Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Người Mỹ Da Đỏ (NIHB)

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO)