Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nguồn Thông Tin về COVID-19 dành cho Bộ Lạc

Nguồn Thông Tin về COVID-19 dành cho Bộ Lạc
Cập nhật ngày 1 tháng 8 năm 2020
In

CDC và các đối tác cung cấp nhiều nguồn lực cho quý vị và cộng đồng của mình. Truy cập liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

Nguồn Thông Tin đến từ Các Đối Tác của Bộ Lạc

Dịch Vụ Y Tế cho Người Da Đỏ Mỹ (IHS)

Trung Tâm Johns Hopkins về Chăm Sóc Sức Khỏe Dành Cho Người Mỹ Da Đỏ

Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Người Mỹ Da Đỏ (NIHB)

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO)