Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nhà ở tập trung và nhà ở chung

Nhà ở tập trung và nhà ở chung

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 8 tháng 9 năm 2020
căn hộ có khu vực chung và sân chơi chung

Hướng Dẫn Tiếp Tục Giảm Thiểu

Cập nhật lần cuối ngày 8 tháng 9 năm 2020