Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Chuyển đổi từ Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học của CDC (được ban hành vào ngày 15 tháng 9, năm 2020) sang Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn của CDC (được ban hành vào ngày 12 tháng 2, năm 2021) để Giảm Thiểu COVID-19

Chuyển đổi từ Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học của CDC (được ban hành vào ngày 15 tháng 9, năm 2020) sang Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn của CDC (được ban hành vào ngày 12 tháng 2, năm 2021) để Giảm Thiểu COVID-19
Cập nhật ngày 18 tháng 2 năm 2021
In

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đã ban hành Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 mới để tích hợp bằng chứng tốt nhất hiện có tại thời điểm này. Các chỉ báo và ngưỡng trong chiến lược hoạt động thay thế cho các chỉ báo cốt lõi trong Bộ Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học. So sánh các chỉ báo và ngưỡng cũ và mới được cung cấp bên dưới.

Khi các cộng đồng lập kế hoạch tiến hành giảng dạy trực tiếp an toàn trong các trường K-12, họ phải quyết định khi nàotrong điều kiện nào giúp bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên và làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19. Các trường cần phải được mở cửa an toàn và sớm nhất có thể và duy trì mở cửa, để đạt được lợi ích của việc học tập trực tiếp và các dịch vụ hỗ trợ quan trọng. Để cho phép các trường học mở cửa và duy trì mở cửa, điều quan trọng là phải thích nghi và liên tục thực hiện các hành động làm chậm sự lây truyền của SARS-CoV-2 ở cả trong trường học và cộng đồng.

Nếu tốc độ lây truyền trong cộng đồng ở mức cao, học sinh và nhân viên sẽ có nguy cơ cao đến trường trong tình trạng bị lây nhiễm, và COVID-19 có thể lây truyền dễ dàng hơn trong các trường học. Mối liên hệ giữa tỷ lệ nhiễm và tốc độ lây truyền COVID-19 trong các trường học và tốc độ lây truyền trong cộng đồng càng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc kiểm soát lây lan dịch bệnh trong cộng đồng để bảo vệ giáo viên, nhân viên và học sinh tại các trường học. Điều này có nghĩa là tất cả thành viên cộng đồng, học sinh, gia đình, giáo viên và nhân viên trường học phải thực hiện các hành động để bảo vệ bản thân và người khác ở nơi họ sống, làm việc, học tập và vui chơi. Hay nói ngắn gọn, thành công trong việc ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền vi-rút SARS-CoV-2 theo đó trong môi trường học đường có liên quan và lệ thuộc vào việc ngăn chặn sự lây truyền trong các cộng đồng.

Các trường học K-12 nên là các cơ sở cuối cùng phải đóng cửa sau khi tất cả biện pháp giảm thiểu rủi ro khác trong cộng đồng đã được triển khai và là các cơ sở đầu tiên được mở cửa khi có thể mở cửa an toàn. Điều này có nghĩa là các trường học nên được ưu tiên mở cửa trở lại và duy trì mở cửa để tiến hành giảng dạy trực tiếp thay vì các hoạt động và cơ sở kinh doanh không cần thiết.

Xem xét mối quan hệ giữa các mức độ lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng và nguy cơ phơi nhiễm SARS-CoV-2 tại các trường học, bước đầu tiên để quyết định thời điểm và cách thức mở cửa trở lại an toàn bao gồm việc đánh giá mức độ lây truyền trong cộng đồng. Các quản trị viên trường học, phối hợp cùng các nhân viên y tế công cộng, nên đánh giá mức độ rủi ro của cộng đồng và khả năng xảy ra một ca bệnh tại cơ sở trường học, khả năng ca bệnh có thể dẫn đến bùng phát dịch bệnh và hậu quả của việc lây truyền trong trường học.

Các mức độ lây truyền trong cộng đồng được cung cấp trên các trang web bộ y tế lãnh thổ, địa phương, bộ lạc và tiểu bang và trên Chế Độ Hiển Thị Theo Quận trong Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC.

Các trường học mở cửa tiến hành giảng dạy trực tiếp (có thể là mở cửa hoàn toàn hoặc giảng dạy trực tiếp kết hợp giảng dạy qua mạng) có thể quyết định duy trì mở cửa ngay cả tại những thời điểm có mức độ lây truyền trong cộng đồng cao (màu đỏ). Những quyết định này nên dựa trên các yếu tố cụ thể của trường học, ví dụ như những chiến lược giảm thiểu rủi ro được triển khai, nhu cầu của địa phương, ý kiến của bên liên quan, số lượng ca bệnh trong số các học sinh, giáo viên và nhân viên, cũng như tình hình trường học. Quyết định duy trì mở cửa nên dựa trên các cân nhắc về củng cố hơn nữa các chiến lược giảm thiểu rủi ro và tiếp tục giám sát các ca bệnh để đánh giá lại quyết định. Quyết định này nên được đưa ra dựa trên tiêu chí "ưu tiên-lớp học"; tức là giảng dạy trực tiếp nên được ưu tiên hơn so với các hoạt động ngoại khóa, bao gồm thể thao và sự kiện trường học, một nguồn lây nhiễm trường học phổ biến, để giảm thiểu nguy cơ lây truyền trong các trường học và bảo vệ hoạt động giảng dạy trực tiếp.

Các Đề Xuất Cho Chiến Lược Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn Để Giảm COVID-19

Tăng cường các chiến lược giảm thiểu hiện có và thực hiện các chiến lược mới đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19. CDC đã tạo ra Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quy Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn, trong đó mô tả các ngưỡng và chỉ báo mới để đánh giá mức độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng và các đề xuất tương ứng cho các chiến lược giảm thiểu rủi ro, chế độ học tập và xét nghiệm. Chiến Lược Hoạt Động giúp bổ trợ cho hướng dẫn, công cụ và tài nguyên cho các trường học K-12 của CDC, bao gồm hướng dẫn điều hành trường học trong đại dịch COVID-19tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2 (COVID-19). Nó cho thấy ngày càng có nhiều bằng chứng về COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên và những điều đã biết về lây truyền SARS-CoV-2 tại các trường học, được tóm tắt trong Bản Tin Khoa Học Về Lây Truyền SARS-CoV-2 Ở Các Trường Học K-12. Chiến lược hoạt động mô tả lộ trình mở cửa lại trưởng học và giúp họ duy trì mở cửa thông qua việc liên tục sử dụng các chiến lược giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là sử dụng phổ biến và đúng cách khẩu trang và giãn cách xã hội. Chiến lược hoạt động đưa ra các đề xuất về chế độ học tập và hoạt động ngoại khóa, bao gồm thể thao, dựa trên mức độ lây truyền trong cộng đồng.

Chiến Lược Hoạt Động cho các Trường Học K-12 trong quá trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn thể hiện những hiểu biết hiện tại về COVID-19 ở Hoa Kỳ và do đó, thay thế Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Của Trường Học. Với những người đã sử dụng Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học, bảng bên dưới là bảng so sánh giữa Chỉ Số Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học trước đây và Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn với các chỉ báo và ngưỡng mới về lây truyền COVID-19 trong cộng đồng.

So sánh giữa Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học trước đây và Ngưỡng Mới Về Lây Truyền COVID-19 Trong Cộng Đồng (từ Chiến Lược Hoạt Động Mới Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn của CDC)

Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học trước đây (được báo cáo trong 14 ngày)
Chỉ Báo Nguy cơ thấp nhất
về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ thấp hơn
về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ trung bình về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ cao
về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ cao nhất
về sự lây truyền
trong trường học
Số ca bệnh mới trong số 100.000 dân trong 14 ngày qua <5 5 đến <20 20 đến <50 50 đến ≤ 200 >200
(Để so sánh với các ngưỡng mới, số ca bệnh mới tương đương trong 100.000 dân trong giai đoạn 7 ngày được ghi trong dấu ngoặc) (2-3 trong 7 ngày) (3-9 trong 7 ngày) (10-24 trong 7 ngày) (25-100 trong 7 ngày) (>100 trong 7 ngày)
Tỷ lệ có kết quả xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR dương tính trong 14 ngày qua <3% 3% đến <5% 5% đến <8% 8% đến ≤ 10% >10%

Tóm tắt các thay đổi của chỉ báo trước đây so với các ngưỡng mới về mức độ lây truyền trong cộng đồng (từ Chiến Lược Hoạt Động Mới Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn của CDC):

 • Số Hạng mục: Chỉ báo trước đây có năm mức độ lây truyền cộng đồng (thấp nhất, thấp hơn, trung bình, cao hơn và cao nhất), trong khi ngưỡng mới có bốn mức độ lây truyền cộng đồng (thấp, trung bình, đáng kể và cao).
 •  Khoảng thời gian được sử dụng cho bộ chỉ báo: Chỉ báo trước đây sử dụng tổng cộng số ca bệnh mới trên 100.000 dân trong 14 ngày qua, trong khi ngưỡng mới sử dụng tổng số ca bệnh mới trong 100.000 trong 7 ngày qua
  • Khi chuyển sang số ca bệnh trong 7 ngày qua, các ngưỡng mới kết hợp loại "thấp nhất" với loại lây truyền thấp (xanh da trời) và tạo thành các ngưỡng mới cho loại màu xanh da trời, màu vàng, màu cam và màu đỏ.
  • Các chỉ báo cũ và ngưỡng mới khá tương đương nhưng có vẻ khác nhau do khoảng thời gian khác nhau.
 • Xét nghiệm dương tính: Các loại "thấp nhất" và "thấp hơn" đã được gộp thành một loại lây truyền thấp (xanh da trời). Ngoài ra cũng có một vài sự thay đổi rất nhỏ do sử dụng dấu thập phân chính xác thay vì các dấu lớn hơn/nhỏ hơn. Còn lại thì chúng giống nhau.
 • Loại xét nghiệm SARS-CoV-2: Chỉ báo trước đây được sử dụng cho xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR (phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược), trong khi ngưỡng mới về mức lây truyền cộng đồng được đề xuất sử dụng xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT). (Chú ý: Đây là cập nhật về thuật ngữ. RT-PCR là loại xét nghiệm chẩn đoán xét nghiệm khuếch đại acid nucleic).
Chỉ Báo và Ngưỡng Mới Về Lây Truyền COVID-19* Trong Cộng Đồng (được báo cáo trong 7 ngày) (từ Chiến Lược Hoạt Động Mới Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn của CDC)
Chỉ Báo Thấp nhất
Lây truyền
Thấp
Lây truyền
Xanh da trời
Trung bình
Lây truyền
Màu vàng
Lớn
Lây truyền
Cam
Cao
Lây truyền
Đỏ
Tổng số ca bệnh mới trên 100.000 người trong 7 ngày qua** Loại này không còn tồn tại.
Loại này đã được
gộp thành
một loại
lây truyền
thấp (màu xanh da trời).
0-9 10-49 50-99 ≥100
Tỉ lệ phần trăm của NAAT dương tính trong 7 ngày qua*** <5,0% 5.0%-7.9% 8.0%-9.9% ≥10.0%

*Nếu hai chỉ số thể hiện các mức độ khác nhau, các hành động tương ứng với ngưỡng cao hơn nên được chọn. Dữ liệu cấp quận về tổng số ca bệnh mới trong 7 ngày qua và tỷ lệ xét nghiệm dương tính có sẵn trong tab Chế Độ Hiển Thị Theo Quận trong Trình Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC.

**Số ca mới trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày gần nhất được tính bằng cách cộng số ca mới trong quận (hoặc loại cộng đồng khác) trong 7 ngày gần nhất chia cho dân số trong quận (hoặc loại cộng đồng khác) và nhân với 100.000.

***Tỷ lệ phần trăm chẩn đoán dương tính và NAAT sàng lọc trong 7 ngày qua được tính bằng cách chia số xét nghiệm dương tính trong quận (hay cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua cho tổng số kết quả xét nghiệm trong 7 ngày qua. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên trang web Tính Toán Tỷ Lệ Phần Trăm Xét Nghiệm Dương Tính Với Vi-rút Corona Gây Ra Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nghiêm Trọng 2 (SARS-CoV-2): Các Phương Pháp và Lưu Ý Khi So Sánh và Giải Thích Của CDC.

 

Các ngưỡng mới về mức độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng trong Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn có thể được sử dụng để đánh giá mức độ lây truyền cộng đồng hiện tại (thấp, trung bình, đáng kể hoặc cao) và xác định những chiến lược giảm thiểu rủi ro, chế độ học tập và xét nghiệm nào nên được đề xuất dựa trên mức độ lây truyền trong cộng đồng.

Chỉ báo thứ cấp

Chỉ Báo Hỗ Trợ Ra Quyết Định Linh Động Cho Trường Học Của CDC bao gồm các chỉ số phụ có thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình ra quyết định trong các cộng đồng. Những chỉ báo phụ này có thể tiếp tục được sử dụng. CDC tiếp tục đề nghị không nên sử dụng các chỉ báo phụ như tiêu chí chính để xác định nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 trong các trường học. Chúng chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên các ngưỡng mới về mức độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng (thấp, trung bình, đáng kể hoặc cao) từ CDC's Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Theo Giai Đoạn của CDC.

Việc các trường mở cửa an toàn và nhanh chóng nhất có thể để phục vụ học tập tại trường là hết sức quan trọng. Để tạo điều kiện cho các trường mở cửa và duy trì trạng thái mở cửa, điều quan trọng là phải áp dụng và thực hiện chính xác, nhất quán các hành động nhằm ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19, không chỉ trong trường học mà còn ở cộng đồng. Điều này có nghĩa là các học sinh, gia đình, giáo viên, nhân viên nhà trường và toàn thể người dân trong cộng đồng phải hành động để bảo vệ chính mình và những người khác ở nơi họ sinh hoạt, làm việc, học tập và vui chơi. Hay nói ngắn gọn, thành công trong việc ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền vi-rút SARS-CoV-2 theo đó trong môi trường học đường có liên quan và lệ thuộc vào tình hình ngăn chặn sự lây truyền trong các cộng đồng.

Các chỉ số và ngưỡng nguy cơ xâm nhập và lây truyền COVID-19 trong trường học do CDC đặt ra trước đây

Các chỉ báo và ngưỡng nguy cơ xâm nhập và lây truyền COVID-19 trong trường học do CDC đặt ra
Chỉ báo Nguy cơ thấp nhất
về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ thấp hơn
về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ trung bình về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ cao
về
lây truyền
trong trường học
Nguy cơ cao nhất
về sự lây truyền
trong trường học
Chỉ báo chính yếu
Số ca mới trên mỗi 100.000 người trong vòng 14 ngày gần nhất* <5 5 đến <20 20 đến <50 50 đến ≤ 200 >200
Tỷ lệ phần trăm số xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính trong 14 ngày gần nhất)** <3% 3% đến <5% 5% đến <8% 8% đến ≤ 10% >10%
Khả năng triển khai 5 biện pháp giảm thiểu then chốt từ phía trường học:
 • Sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách
 • Cách ly giao tiếp xã hội ở mức tối đa có thể
 • Vệ sinh tay và quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp
 • Làm sạch và khử trùng
 • Truy dấu tiếp xúc trên cơ sở cộng tác với sở y tế địa phương

Các trường học nên áp dụng các biện pháp giảm thiểu bổ sung được nêu dưới đây trên phạm vi rộng nhất trong khả năng, tính thực tiễn và khả thi.

Triển khai được
đủ 5
chiến lược một cách chính xác và liên tục
Triển khai được
đủ 5
chiến lược
một cách chính xác
nhưng không liên tục
Triển khai được 3-4 chiến lược một cách chính xác và liên tục Triển khai được 1-2 chiến lược một cách chính xác và liên tục Không triển khai được chiến lược nào
Chỉ báo thứ cấp
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong số ca mới trên mỗi nhóm dân số 100.000 người trong 7 ngày gần nhất so với 7 ngày trước đó (giá trị âm thể hiện xu hướng cải thiện) <-10% -10% đến <-5% -5% đến <0% 0% đến ≤ 10% >10%
Tỷ lệ phần trăm số giường nội trú trong bệnh viện ở cộng đồng đang được sử dụng*** <80% <80% 80 đến 90% >90% >90%
Tỷ lệ phần trăm giường bệnh săn sóc đặc biệt trong cộng đồng đang được sử dụng*** <80% <80% 80 đến 90% >90% >90%
Tỷ lệ phần trăm số giường nội trú trong bệnh viện ở cộng đồng đang được sử dụng cho người bệnh mắc COVID-19*** <5% 5% đến <10% 10% đến 15% >15% >15%
Tình trạng bùng phát COVID-19 đang hiện diện trong bối cảnh công cộng/cộng đồng cục bộ**** Không Không

*Số ca mới trên mỗi 100.000 người trong 14 ngày gần nhất được tính bằng cách cộng số ca mới trong quận (hoặc loại cộng đồng khác) trong 14 ngày gần nhất chia cho dân số trong quận (hoặc loại cộng đồng khác) và nhân với 100.000.

**Tỷ lệ phần trăm số xét nghiệm RT-PCR trong cộng đồng (VD: quận) cho kết quả dương tính trong 14 ngày gần nhất được tính bằng cách chia số xét nghiệm dương tính trong 14 ngày gần nhất cho tổng số xét nghiệm đã có kết quả trong 14 ngày gần nhất. Xét nghiệm chẩn đoán là các xét nghiệm chẩn đoán và sàng lọc vi-rút (RT-PCR) tại phòng thí nghiệm (không bao gồm xét nghiệm tìm kháng thể và xét nghiệm RT-PCR cho mục đích giám sát). Tìm hiểu thêm trên trang mạng về Cách tính phần trăm dương tính với xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho vi-rút corona 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2): Các phương pháp và lưu ý của CDC cho việc so sánh và diễn giải.

***Số giường bệnh và giường săn sóc đặc biệt đang được sử dụng: Các chỉ báo này đại diện cho gánh nặng cộng đồng và khả năng hỗ trợ người bị bệnh nặng, bao gồm người mắc COVID-19, của hệ thống y tế địa phương. Cộng đồng có thể được định nghĩa ở cấp độ thành phố, quận hay khu vực đô thị lớn; việc phân tích tỷ lệ sử dụng bệnh viện của liên bang trong một cộng đồng thường được thực hiện tại khu vực thống kê chính yếu (ví dụ như theo trạng thái đô thị lớn hay nhỏ).

**** Số ca COVID-19 tăng đột ngột trong một cộng đồng địa phương hoặc khu vực địa lý theo sự xác định của sở y tế địa phương hoặc tiểu bang.