Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Trường Học và Các Chương Trình Trông Trẻ ​

Các Trường Học và Các Chương Trình Trông Trẻ ​

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 16 tháng 10 năm 2020
lớp học có bàn và bảng phấn

Mở Cửa Trở Lại: Các Chỉ Báo Để Ra Quyết Định

Các biện pháp phòng ngừa lây lan trong cộng đồng có thể giúp đưa ra quyết định về việc mở cửa trở lại trường học

Chỉ báo

Vận hành trường học trong giai đoạn COVID-19

Các nguyên tắc hướng dẫn và chiến lược giảm thiểu nguy cơ để sử dụng khi trường học mở cửa

Vận hành các trường học

Dành cho phụ huynh và người chăm sóc
Quyết định cách quay trở lại trường học

Để giúp phụ huynh và người chăm sóc cân nhắc về các rủi ro và lợi ích cho các lựa chọn của họ

Công cụ ra quyết định

Danh sách kiểm tra để quay trở lại trường học

Lời khuyên giúp lập kế hoạch cho trường học, bao gồm học tập trực tiếp, trên mạng và tại nhà

Danh sách kiểm tra cho gia đình

Cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 10 năm 2020