Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các cộng đồng người về hưu và cơ sở sống độc lập

Các cộng đồng người về hưu và cơ sở sống độc lập

Hướng dẫn và chiến lược phòng ngừa sự lây lan của COVID-19

Cập nhật ngày 13 tháng 1 năm 2021
In
Hình ảnh bàn tay người cao tuổi cầm gậy đi bộ
Vận hành các cộng đồng hưu trí và cơ sở sinh sống độc lập

Vấn đề cần cân nhắc để giúp bảo vệ người sống trong cơ sở, nhân viên và khách tới thăm, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Vận hành các cộng đồng hưu trí và cơ sở sinh sống độc lập

Vấn đề cần cân nhắc để giúp bảo vệ người sống trong cơ sở, nhân viên và khách tới thăm, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng