Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giam

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giam
Cập nhật ngày 18 tháng 2 năm 2021
In

Dành cho nhân viên tại các cơ sở cải huấn và giam giữ, sở y tế và chương trình lập kế hoạch phóng thích.

Nguồn thông tin

Khi nào nên sử dụng?

Có thể tìm thấy ở đâu?

Nguồn thông tin

Bộ Công Cụ dành cho Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem/chia sẻ tất cả các thông tin của CDC dành cho cơ sở cải huấn trên cùng một trang

Nguồn thông tin

Hướng Dẫn Kiểm Soát Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị có câu hỏi về cách phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại các cơ sở cải huấn

Nguồn thông tin

Lưu Ý Tạm Thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Cơ Sở Cải Huấn và Trại Giam

Khi nào nên sử dụng?

Khi xét nghiệm cho người cư trú hoặc làm việc tại cơ sở cải huấn

Nguồn thông tin

Điều quý vị cần biết về COVID-19 nếu quý vị bị giam giữ/tạm giam

Khi nào nên sử dụng?

Để phân phát cho những người bị giam giữ để họ biết thông tin về COVID-19 và cách đề phòng lây nhiễm

Nguồn thông tin

Công Cụ Ứng Phó và Đánh Giá Quản Lý COVID-19 (CMAR) cho Các Cơ Sở Cải Huấn

Khi nào nên sử dụng?

Được thiết kế cho các sở y tế (HD) và nhóm triển khai của CDC sử dụng khi đánh giá cơ sở

Có thể tìm thấy ở đâu?

CMAR cho cơ sở cải huấnpdf icon

Nguồn thông tin

Hướng dẫn về làm sạch và khử trùng

Khi nào nên sử dụng?

Khi làm sạch và khử trùng nhiều loại khu vực và bề mặt khác nhau khi có người bị bệnh

Có thể tìm thấy ở đâu?

Hướng dẫn vệ sinh và khử trùng

Nguồn thông tin

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại các cơ sở tập trung

Khi nào nên sử dụng?

Khi cân nhắc vấn đề xét nghiệm trên toàn cơ sở ở những địa điểm cụ thể nhằm giảm lây truyền SARS-CoV-2

Nguồn thông tin

Câu hỏi thường gặp (FAQ) dành cho các cơ sở cải huấn và giam giữ (dành cho người điều hành/nhân viên, người bị giam giữ hoặc tạm giam, cùng với gia đình)

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị có câu hỏi về COVID-19 trong các cơ sở cải huấn

Nguồn thông tin

Câu hỏi thường gặp cho các tổ chức và nhân viên thực thi pháp luật

Khi nào nên sử dụng?

Khi nhân viên thực thi pháp luật có câu hỏi về COVID-19

Nguồn thông tin

Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế

Nguồn thông tin

Thảo luận bàn tròn hàng tuần về COVID-19 dành cho hội thảo trên mạng  liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cải huấn và lực lượng thực thi pháp luật

Khi nào nên sử dụng?

Để huấn luyện nhân viên về COVID-19 tại các cơ sở cải huấn

Có thể tìm thấy ở đâu?

Hội thảo chăm sóc sức khỏe cho cơ sở cải huấn và lực lượng thực thi pháp luật 27 tháng 3, 2020external icon

(Cuộn đến bài thuyết trình ngày 27 tháng 3 năm 2020)

Nguồn thông tin

Thông tin về COVID nhằm hỗ trợ những người vô gia cư

Khi nào nên sử dụng?

Khi có người sắp được phóng thích khỏi một cơ sở cải huấn và sắp rơi vào cảnh vô gia cư

Có thể tìm thấy ở đâu?

Thông tin về COVID cho người vô gia cư

Các nguồn thông tin bổ sung

Có thể tìm thấy ở đâu?

Các nguồn thông tin bổ sung

Điều trị nghiện rượu bia và ma túy (SAMHSA)
Hiệp Hội Dịch Vụ Lạm Dụng Chất Kích Thích và Sức Khỏe Tâm Thần

Các nguồn thông tin bổ sung

Chăm sóc sức khỏe

 • Trang Web của Các Cơ Quan Y Tế Tiểu Bang & Khu Vực
 • Medicare
 • Số Điện Thoại Văn Bản (TTY) của Medicare
 • Medicaid; Medicaid TTY

Có thể tìm thấy ở đâu?

Các Trang Web của Các Cơ Quan y Tế Tiểu Bang & Khu Vực

 • 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
 • TTY: 1-877-486-2048
 • 1-877-267-2323
 • TTY: 1-866-226-1819

Các nguồn thông tin bổ sung

Giấy tờ tùy thân

 • Gọi để được kết nối với một văn phòng Sở Phương Tiện Cơ Giới (DMV) địa phương

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-844-872-4681

Các nguồn thông tin bổ sung

Dịch vụ cho cựu chiến binh

 • Cựu chiến binh vô gia cư

Các nguồn thông tin bổ sung

Nguồn lực tái hòa nhập

 • Danh sách kiểm tra để chuẩn bị cho người tái hòa nhập của Hội Đồng Chính Quyền Tiểu Bang (CSG)
 • Danh bạ các trung tâm tái hòa nhập nội trú của Cục đặc trách Nhà Tù Liên Bang (BOP)
 • Nguồn lực tái hòa nhập của Văn Phòng Sức Khỏe Đối Tượng Thiểu Số, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS)

Các nguồn thông tin bổ sung

Tài liệu và lời khuyên của Sesame Street dành cho phụ huynh/người chăm sóc của trẻ có cha mẹ bị giam giữ

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Gọi 911

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Trợ Giúp Tinh Thần Sau Thảm Họa (hỗ trợ về cảm xúc và trong thảm họa)

Gọi 911

1-800-985-5990 (nhấn phím 2 để sử dụng tiếng Tây Ban Nha), hoặc soạn tin nhắn TalkWithUs để được hỗ trợ bằng tiếng Anh hoặc Hablanos để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha và gửi đến số 66746. Người sử dụng tiếng Tây Ban Nha đến từ Puerto Rico có thể soạn tin nhắn Hablanos gửi 1-787-339-2663.

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Ngăn Chặn Tự Tử Quốc Gia và Đường Dây Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh trong Khủng Hoảng

Gọi 911

1-800-273-TALK (8255) để trò chuyện bằng tiếng Anh
1-888-628-9454 để trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo Hành Gia Đình

Gọi 911

1-800-799-7233 hoặc soạn tin nhắn LOVEIS gửi đến số 22522

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Lạm Dụng Trẻ Em

Gọi 911

1-800-4AChild (1-800-422-4453)
hoặc gửi tin nhắn về số 1-800-422-4453

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Tấn Công Tình Dục

Gọi 911

1-800-656-HOPE (4673), nhấn phím 1 để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha

Hiển Thị Trang Trong:pdf icon PDF 62 KB, 2 trang