Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

དུས་སྟོན་དང་ འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ།

དུས་སྟོན་དང་ འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ།
Cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2020
In

Hindi    Nepali    English

ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ཨིས་ཊེཌས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ དུས་སྟོན་དང་ འཛོམས་འདུ་ཚུའི་འཆར་གཞི་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ནད་གཞི་བཀག་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་ལྟེ་བ་གིས་ མི་ངོམ་དང་ མི་སྡེ་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ་ ཕུལཝ་ཨིན།དུས་སྟོན་འཆར་འགོད་པ་ཚུ་དང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ མངའ་སྡེ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གསོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོས་མཁོ་དང་ གནས་སྟངས་ཚུ་དང་མཐུན་ཚུགས་པའི་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་སྟེ་ ཞིབ་བལྟས་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཚུགས།ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་ནད་འབུཔ་གི་ཁྱབ་སྤེལ་ཚུ་ མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ སོ་སོ་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་བལྟས་ཚུ་གིས་ ངལ་གསོའི་སྐབས་འཛོམས་འདུ་རི་རི་འབད་དགོ་ས་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ དེ་ལས་ མངའ་ཁོངས་དང་ ཡང་ན་ རིགས་ཚན་གང་རུང་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་ སོར་ཚབ་འབད་ནི་མེན།འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དགའ་སྟོན་འདི་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཤོག་གྲངས་འདི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དུས་སྟོན་འཆར་འགོད་པ་དང་ བདག་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ལས་གཡོགཔ་དང་ ཁས་བླངས་པ་ དེ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་ ནད་གཞི་བཀག་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་ལྟེ་བའི་ དུས་སྟོན་དང་འཛོམས་འདུ་གི་གྲ་སྒྲིག་དང་འཆར་གཞི་གི་ལག་ཆས་ཚུpdf iconལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ལམ་སྟོན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ།

  • སྤུང་འཛོམས་ཟེར་མི་འདི་ མི་སྡེའི་དུས་སྟོན་ ཡང་ན་ འཛོམས་འདུ་དང་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ དུས་སྟོན་དང་ ཞལ་འཛོམས་ རུ་སྒྲིག་འགྲེམས་སྟོན་ གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ ཡང་ན་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་དུས་སྟོན་བཟུམ་མའི་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་དང་ ཕྱི་ཁ་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་མེད་པར་ མི་གྲངས་ཉུང་སུ་ཅིག་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ མི་གྲངས་ལེ་ཤ་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་དུས་སྟོན་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
  • མི་ངོམ་གཅིག་གིས་ སྤུང་འཛོམས་འབད་སར་ མི་ག་དེ་མང་མང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ འབྲེལ་བའི་དུས་ཡུན་འདི་ ག་དེ་མང་མང་གནས་ཐུབ་ཚུན་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གིས་ནད་ཟུན་ནི་དང་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་འོང་ནི་ཨིན།
  • འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ མི་སྡེའི་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་ཡོད་ཚེ་སྤུང་འཛོམས་འབད་བའི་སྐབས་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ ཆེ་སུ་འོང་ནི་ཨིན།
  • དུས་སྟོན་ ཡང་ན་ འཛོམས་འདུའི་སྦོམ་ཆུང་དེ་ མངའ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ དེ་ལས་ མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་ རིགས་ཚན་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཐག་བཏོག་དགོ།

  དུས་སྟོན་དང་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ནང་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིན་:

ཉེན་ཁ་ཆུང་ཤོས།དངོས་མེད་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ – ལས་དོན་དང་ དུས་སྟོན་ དེ་ལས་ འཛོམས་འདུ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག།

ཉེན་ཁ་མངམ།ཟ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལས་མི་ངོམ་ཚུ་ བར་ན་ཉུང་ཤོས་ཕིཊ་༦ ༼ཡང་ན་ མི་ཊར་༢༽ གི་ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ ཞལ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ཅ་དངོས་ཚུ་བརྗེ་སོར་མི་འབད་ནི་དང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་གཅིག་ལས་འོང་སྟེ་ ༼དཔེར་ན་ མི་སྡེ་ ཁྲོམ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་༽ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁ་དང་ ངོ་འཛོམས་ཐོག་གི་ འཛོམས་འདུ་ཆུང་སུ་ཚུ།

ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་: མི་ངོམ་ཚུ་ བར་ན་ཉུང་ཤོས་ཕིཊ་༦ གི་ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ ས་གནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལས་འོང་བའི་ ངོ་འཛོམས་ཐོག་གི་ འཛོམས་འདུ་བར་མ་ཚུ།

ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་: མི་ངོམ་ཚུ་ བར་ན་ཉུང་ཤོས་ཕིཊ་༦ གི་ས་སྟོང་བཞག་ནི་ནང་ ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ ས་གནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ ངོ་འཛོམས་ཐོག་གི་ འཛོམས་འདུ་ཆེ་བ་ཚུ།

ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནི།

ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ འཐོབ་པའི་ནད་འབུཔ་ སཱརསི་-ཀོབ་-༢ དེ་ མང་ཆེ་བ་ལུ་ མི་ཚུ་བློ་སླབ་ནི་དང་ གློ་འཁོག་ནི་ དེ་ལས་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་འཐོན་པའི་དབུགས་གཏོང་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐིགས་པ་ཚུ་གིས་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོཝ་སྦེ་མནོ་སྟེ་འདུགནད་འབུཔ་དེ་ བཙོག་པ་ཞུགས་ཡོད་པའི་ཕྱི་ངོས་ལས་ ལགཔ་ལུ་དང་ དེ་ལས་ ལྷ་པ་དང་ ཁ་ ཡང་ན་ མིག་ཏོ་ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་སྟེ་ འབུ་ནད་འཐོབ་སྲིད་པའི་བསམ་བློ་ཡང་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ རང་དོན་གྱི་སྔོན་འགོག་ལག་ལེན་ཚུ་༼ལགཔ་འཁྱུ་ནི་དང་ , ན་ཚ་ཕོག་པའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་ནི་ དེ་ལས་ , བར་ན་ ཕིཊ་༦ ཡང་ན་ མི་ཊར་༢ གི་ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ ཞལ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་བཟུམ་༽ དང་ མཐའ་འཁོར་སྔོན་འགོག་ལག་ལེན་ཚུ་༼འཕྱག་ནི་དང་ གཉན་སྲིན་བསལ་ནི་བཟུམ་༽ ནད་འབུཔ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་གལ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཨིན།

སྔོན་འགོག་གི་རྣམ་གཞག་འདི་ཚུ་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཚུད་དེ་ཡོད།འདི་ཚུ་གིས་ དུས་སྟོན་འཆར་འགོད་པ་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ འཛོམས་འདུ་དང་ དུས་སྟོན་ཚུ་གི་སྐབས་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་རེག་གཏོགས་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་བའི་བྱེད་ལས་ཚུ་སྤྲོདཔ་ཨིན།

ཁྱབ་སྤེལ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་པའི་སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

དུས་སྟོན་འཆར་འགོད་པ་ཚུ་གིས་ ལས་གཡོགཔ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་གྱལ་ཁ་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ སྤེལ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

 • ལགཔ་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ དབུག་བཏོང་ལེན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཕྲལ་ཕྲལ་འབད་ཡི་རང་ ༼དཔེར་ན་ ཤོག་འཛིན་མ་བཏོག་པའི་ཧེ་མ་དང་ བཏོག་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་ ཤོག་འཛིན་བཏོག་ཚར་བའི་ཤུལ་མ། ཕྱགས་སྙིགས་གུ་ ལགཔ་འདོགས་པའི་ཤུལ་མ༽ ལགཔ་གླང་ལེབ་བཏབ་སྟེ་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ཉུང་ཤོས་རང་༢༠གི་རིང་ ཆུ་འཁྱུ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ གནས་ཐབས་ལུ་ བལྟ་རྟོག་དམ་དམ་འབད་དགོ
  • ག་དེ་ཅིག་འབད་ གླང་ལེབ་དང་ཆུ་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཆང་ཉུང་ཤོས་རང་བརྒྱ་ཆ་༦༠ཡོད་པའི་ སྨན་ཆུ་ལག་པར་དབུར་ཞིན་ན་ མ་སྐམ་ཚུན་ཚོད་ ལགཔ་འཕུར་ཡི་རང་སྡོད་དགོ
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གློ་འཁོགཔ་ད་དང་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཁ་དང་ལྷ་པ་ཚུ་འཇམ་ཤོག་གིས་སྤུར་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་འབྱིན་དགོལག་ལེན་འཐབ་ཚར་མི་འཇམ་ཤོག་འདི་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་ཧོད་ནང་བཀོ་དགོ་ཞིམ་ལས་ ལགཔ་གླང་ལེབ་བཏབ་སྟེ་ ཉུང་ཤོས་རང་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་༢༠གི་རིང་  འཁྱུ་དགོ
  • བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ འཕྲལ་ཕྲལ་རང་ལགཔ་འཁྱུ་ནི་དང་ གློ་འཁོགཔ་ད་དང་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཁ་དང་ལྷ་པ་ཚུ་ སྤུར་བཅུག་དགོ
  • ཞལ་འཛོམས་དང་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཕྲལ་ཕྲལ་རང་ ལགཔ་མཐུདཔ་ནི་དང་ མཛོ་མཐུད་ནི་ཚུ་འབདཝ་ཨིན།ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ འ་ནི་བཟུམ་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་རྟགས་ཚུ་༼དངོས་སུ་དང་ ཡང་ན་ འཕྲུལ་ཆས་ཐོག༽གསལ་སྟོན་འབད་བཞག་དགོ
 • ཁ་རས་ཚུ།
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ནང་དོ་ ཁ་རས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོབར་ན་ལུ་ས་སྟོང་བཞག་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་རས་ཚུ་  གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། ༼དཔེར་ན་ མི་ལེ་ཤ་སྦེ་ཡོད་ས་ལུ་ ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་བའི་སྐབས༽
  • ལས་བྱེདཔ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ཕུད་ཐངས་དེ་ལས་ཆུ་འཁྱུ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་འབྱིན་དགོ
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཁ་རས་  བཞག་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་  བསླབ་བྱ་འབྱིན་དགོ
   • ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས་དང་ ཡང་ཅིན་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ལོ་༢ཀྱི་འོག་རྒྱུ་འབད་མི།
   • དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་མི་ ག་འབད་རུང་།
   • དྲན་མེད་འགྱེལ་མི་དང་ འབད་མ་ཚགས་མི་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འབད་མི་མེད་པ་ཅིན་ ཁ་རས་ཕུད་མ་ཚུགས་མི་ ག་འབད་རུང་།
  • བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ལས་རིམ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཁ་རས་འབག་འོང་ཞིམ་ལས་  ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ
  • ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ངོ་མ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ལུ་རྟགས་མཚན་སྟོན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ནད་གཞི་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་གཞན་མི་ཚུ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།ཁ་རས་ཚུ་ གཤག་བཅོས་དང་དབུགས་གཏོང་ལེན་ དེ་ལས་ གཞན་མི་གསོ་བའི་ཉེན་སྐྱོབ་ཅ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཚབ་སྦེ་མེན།
  • ཁ་རས་ཚུ་ མི་ཚུ་གིས་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཐོན་ས་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ༼དཔེར་ན་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཁ་ཐུན་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ས་ལས་ཕར༽
 • བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ།
  • གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་པའི་ སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཀྲམ་སྤལ་འདི་ཚུ་ མ་ལང་ལངམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ བཟོ་དགོཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ཡང་ གླང་ལེབ་དང་ཆུ་ ཆང་ཉུང་ཤོས་རང་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ཡོད་པའི་སྨན་ཆུ་དང་ ཤོག་རས་ འཇམ་ཤོག་དང་སྨན་ཡོད་པའི་ཕྱག་རས་ དེ་ལས་ ཁ་རས་དང་ ལགཔ་འདོགས་མ་དགོ་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་ཧོད་ཚུ་ཨིན།
 • བརྡ་བྱང་དང་ བརྡ་འཕྲིན་ཚུ།
  • ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ལུ་བརྩོན་པའི་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་མཐོང་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་༼འཛུལ་སྒོ་དང་ ཆབ་གསང་༽ བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ནད་འབུཔ་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་དོན་ལས་ལགཔལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཁྱུ་ནི་དང་ ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ
  • མི་དམངས་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ལས་ མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་  དུས་དང་དུས་སུ་བཏང་དགོ
  • བརྡ་འཕྲིན་ནང་ལུ་༼དཔེར་ན་ གློག་བརྙན་༽ ལས་བྱེདཔ་དང་ ཚོང་པ་ དེ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ཆ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་ སྤྱོད་ལམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཙུགས་དགོ༼ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་དང་ མི་སྡ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་བརྒྱུད་དེ
  • མིག་ཏོ་མ་མཐོང་མི་དང་ རྣམ་ཅོ་མ་གོ་མི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ དབང་པོ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་བྱང་དང་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་སྦེ་བཟོ་དགོ༼དཔར་ན་ ཡིག་གུའི་ཚད་སྦོམ་སྦེ་པར་བཏབ་ནི་དང་ འབུར་ཡིག་ དེ་ལས་ ཨེ་མི་རི་ཀ་གི་ལག་བརྡ་བཟུམ༽འ
  • ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་གྱི་སྐོར་ལས་ ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཤོག་གྲངས་ངོ་མ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ རིན་མེད་སྟོང་པའི་བརྡ་དོན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཚོལ་དགོ

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་སང་སྦེ་བཞག་ནི།

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་སང་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ ཐབས་རྒྱུས་དག་པ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ

 • ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ནི་དང་ སྨན་བཏོར་ནི།
  • ཕྲལ་ཕྲལ་རང་ ལགཔ་འདོགས་དགོ་པའི་ས་སྒོ་འདི་ ཉིནམ་རེ་ནང་ཚར་རེ་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་རང་ འབད་ཚུགས་ཚུགསཔ་ཅིག་ ཧིང་སངས་སང་སྦེ་བཟོ་ཞིན་ན་ སྨན་བཏོར་བཞག་དགོ- དཔེར་ན་ སྒོ་དང་ཁྲུས་ཤོང་གི་ལགཔ་བཤེད་ས་དང་ འཐུང་ཆུ་གི་འཐོར་ཆུ་ དེ་ལས་ གདངསམ་དང་ ཏི་རུ་རྩིས་རྐྱབ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཨིན།
  • མི་མང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ཞིམ་ལས་ སྨན་བཏོར་བཞག་དགོ- དཔེར་ན་ དངུལ་སྤྲོད་སའི་ས་སྒོ་དང་ འབྲི་ཁྲི་ འབྲེལ་སྟེགས་ཀྱི་ཐོག་ཁའི་ས་སྒོ་དང་ ཧོད་ཚུ་ཨིན།
  • འཐུང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་བཟུམ་ ཕྱགས་བརྡར་དང་སྨན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏོར་མ་ཚུགས་པའི་ཅ་ཆས་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ སྡམ་བཞག་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ
  • དུས་རྒྱུན་ ཕྱགས་བརྡར་དང་སྨན་བཏོར་ནི་གི་དོན་ལས་ རེའུ་མིག་བཟོ་དགོ
  • འ་ནི་ ཕྱགས་བརྡར་གྱི་རེའུ་མིག་འདི་ གཞན་ལུ་གླ་ཁར་བཏང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་འཆར་གཞི་རྩམ་དགོཔ་ད་ གཞན་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་རང་འབད་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ
  • ལས་རམ་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་བཱས་བཟུམ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་དང་སྒྲིག་གཞི་ཆ་མཉམ་རང་ གཞན་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ- དཔེར་ན་ ལགཔ་ཕྲལ་ཕྲལ་རང་ཆུ་འཁྱུར་ནི་དང་ ཁ་རས་སྤུར་ནི་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་ཚུ་ཨིན།ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ གཡོག་བཀལ་མི་བཱས་དང་གཞན་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ནི་དང་སྨན་བཏོར་ནི་གི་དོན་ལས་ བཱས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་  དེད་གཡོག་གླ་ཁར་ལེན་ནི་ དེ་ལས་ ཁག་ཆེཝ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་དགོ་པའི་ , ལམ་སྟོན་ལུ་བལྟ།
  • ལས་བྱེདཔ་དང་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ནི་གི་སྨན་རྫས་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།སྨན་རྫས་ཚུ་གི་ཐོན་སྐྱེད་རེ་གིས་ བཀོད་རྒྱ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷབ་ཞིན་ན་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྨན་རྫས་ཚུ་ཡང་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ བདའ་མ་ཟུནམ་སྦེ་བཞག་དགོ
  • སྨན་ཆུ་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབས་ལས་སྡེ་གིས་ external iconནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་མི་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆ་གནས་ཡོད་མི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
  • ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ནི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་།ལས་བྱེདཔ་ཁོང་རང་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆ་ཁྱབ་ དུས་ཅན་གྱི་རླངམ་འདི་ཚུ་ ལྐོལ་མར་བཏང་མི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལས་ རླུང་ཐོན་འཛུལ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ
  • ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནི་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་དཀྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀོ་དགོ་པའི་ལག་ཤུབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
   • བཀོ་དགོ་པའི་ལག་ཤུབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་བླུགས་སའི་ཧོད་ནང་བཀོ་དགོ
   • ལག་ཤུབ་གུ་ སྨན་ཆུ་བཏོར་ནི་དང་ ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ འབད་ནི་མི་འོང་།
   • ལག་ཤུབ་ཕུད་བའི་ཤུལ་ལུ་ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ་དགོ
 • ཆབ་གསང་།
  • མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆབ་གསང་ནང་ལུ་ མི་འཛུལ་བཅུག་ནི་གི་གྱངས་ཁ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་བལྟ་དགོ
  • ཆབ་གསང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལུ་ མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦མེད་པར་ གྱལ་བསྣར་ནི་དང་ མི་ལེ་ཤ་སྦེ་འཛོམས་ནི་ཚུ་ འབད་བཅུག་ནི་མི་འོང་།བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ བར་ན་ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལས་ བརྡ་བྱང་ཚུ་བཀལ་བཞག་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ནི་འོང་།
  • ཆབ་གསང་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ།
   • མཐུན་རྐྱེན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གཡོག་བཀལ་བཏུབ་པའི་ཆབ་གསང་།
   • མང་སུ་སྦེ་ལགཔ་འདོགས་དགོ་མི་ཆུའི་ཀ་ལི་དང་སྒོ་དེ་ལས་སྒོ་གི་ལགཔ་བཤེད་ས་དང་མེ་གི་ཨེབ་རྟ་བཟུམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་ཧིང་སང་སང་འཕྱག་ཞིན་ན་ སྨན་ཆུ་ཚུ་བཏོར་བཞག་དགོ
    • ཆབ་གསང་འདི་ འབད་ཚུགས་པ་ཅན་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ལས་སྡེ་གིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་མི་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་སྨན་ཆུ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དང་ ཡང་ན་ ཕྲལ་ཕྲལ་འབད་རུང་ འཕྱག་བཞག་དགོ
    • སྨན་ཆུ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་བདའ་ཟུན་ས་ཡང་ བཞག་ནི་མི་འོང་།
   • ལགཔ་འཁྱུ་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་ གླང་ལེབ་དང་ཆུ་ དེ་ལས་ ཤོག་རས་དང་ འཇམ་ཤོག་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལགཔ་འདོགས་དགོཔ་མེད་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་ཧོད་དང་ ཆང་ཉུང་ཤོས་རང་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ཡོད་པའི་སྨན་ཆུ་ཚུ་ མ་ལང་ལངམ་སྦེ་རང་ ལེན་བཞག་དགོ༼ལས་བྱེདཔ་དང་ སྨན་ཆུ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ༽
    • ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཕར་ཚུར་སྤོ་བཏུབ་པའི་ཆབ་གསང་གི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་བ་ཅིན་ ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ ལས་རམ་མ་རྫོགས་ཚུན་ཚོད་ མ་ལང་ལངམ་སྦེ་རང་འབྱིན་དགོའབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལགཔ་འདོགས་མ་དགོ་པའི་ སྨན་ཆུ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འབྱིན་དགོ
 • རླུང་འཛུལ།
  • རླུང་ཐོན་འཛུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་ཆོག་ཆོ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕྱི་ལས་ རླུང་ནང་ན་འཛུལ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལས་ཡང་ སྒོ་དང་སྒོ་ཅུ་ཚུ་ ཕྱི་བཞག་དགོསྒོ་དང་སྒོ་ཅུ་ཕྱི་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཕྱི་བཞག་ནི་མི་འོང་༼དཔེར་ན་ འབུད་འགྱོ་ནི་དང་ དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་རྟགས་མཚན་བཟུམ༽
  • རླུང་གི་དོན་ལུ་ རླུང་འཁོར་བཟུམ་གྱི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ རླུང་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ ཁྱབ་འགྱོ་མི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ རླུང་མ་ཚུ་ མི་གཅིག་གི་ནང་ལས་ སོ་སོ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕོག་ནི་འདི་ མར་ཕབ་འབད་དགོ
 • ཆུ་གི་མཐུན་རྐྱེན།
  • ཆུ་གི་འཕྱ་འབུཔ་དང་ ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ ནད་གཞི་གཞན་མི་ཐོབ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་༼དཔེར་ན་ ཆུའི་ཀ་ལི་དང་འཐུང་ཆུ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ དེ་ལས་ གཞན་མི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་༽ ཡུན་རིངམ་སྦེ་གཡོག་མ་བཀོལ་བར་བཞག་ཞིམ་ལས་ ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྟོན་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།འཐུང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ སྨན་ཆུ་བཏོར་ནི་དང་འཕྱག་ནི་ཚུ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ མཐུན་རྐྱེན་འདི་གུ་ ལགཔ་འདོགས་ནི་འདི་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་བྱེདཔ་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཁོང་ར་གིས་རང་འབག་འོང་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་འབྱིན་དགོ
 • ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད།
  • མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་གི་དོན་ལས་མི་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་འཛོམས་བཅུག་ནི་མི་འོང་ཡང་ན་ ལས་རིམ་ཚུ་ མི་ཉུང་སུ་སྦེ་ ཁང་མིག་སྦོམ་སུ་ཅིག་ནང་ མིའགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ
  • མི་ལེ་ཤ་སྦེ་བསྒུག་མི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཛུལ་སྒོ་དང་འཐོན་སྒོ་ མང་སུ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
  • མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡོད་ཁྲི་གྱལ་ཐིག་ལ་ལུ་ཅིག་ མི་སྡོད་མ་བཏུབ་སྦེ་བཟོ་དགོ
  • འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ གྱལ་བཏོན་བཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ མི་ཚུ་ལུ་ བར་ན་ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་འབྱིན་ནི་གི་དོན་ལས་ བརྡ་བྱང་དང་ ཡང་ན་ གཞན་མི་བརྡ་རྟགས་ཚུ་བཀལ་བཞག་དགོ
  • མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ས་སྟོང་བཞག་ཚུགས་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ ཕྱི་ཁ་ལུ་འབད་དགོ་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་དགོ
  • མི་གི་གྱངས་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལས་ མི་ངོ་མ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་མི་གི་མ་ཚད་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་དགོ་པའི་གདམ་ཁ་འབྱིན་དགོ
 • བརྡ་རྟགས་དང་ལམ་སྟོན།
  • མི་ཚུ་གྱལ་ནང་དང་ གཞན་མི་དུས་ཚོད་ཁ་ལུ་ བར་ན་ལུ་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ འཐིང་གཞི་གུ་ལུ་ སྦྱར་ཐག་བཀོད་ནི་དང་ གྱང་གུ་ལུ་ བརྡ་བྱང་བཀལ་ཞིམ་ལས་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ
  • མི་ཚུ་གིས་ བར་ན་ལུ་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ བཅད་ཚུ་རྐྱབ་དགོབཅད་འདི་ཚུ་ དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་ས་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ཡོད།
  • མི་ཚུ་གིས་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦ བཞག་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡོད་ཁྲི་བཞག་ཐངས་དང་ སྡོད་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ
 • སྤྱི་བསྡོམས་ས་སྒོ
  • བཟའ་ཁང་དང་རྩེད་ཁང་ དེ་ལས་ བསྒུག་ཁང་བཟུམ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ ག་ར་སྟབས་ཅིག་ཁར་མེན་པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ གཅིག་ཤུལ་གཉིས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ས་སྒོ་ཚུ་ཡང་ སྟོངམ་ཐོནམ་ད་རང་ འཕྱག་དར་རྐྱབ་ཞིན་ན་  སྨན་ཆུ་ཚུ་བཏོར་དགོ
  • དམིགས་གསལ་གྱིས་ ས་སྟོང་ཉུང་ཤོས་རང་ ཕིཊ་༦བཞག་མ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ ཁྲུས་གཞོང་དང་ ཉལ་ཁྲི་བཟུམ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཆ་ཤོག་གིས་ བཅད་རྐྱབ་དགོ
  • མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སྨན་ཆུ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིམ་ལས་ ཁྲུས་ཁང་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་རང་༼དཔེར་ན་ དྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ ཡང་ན་ མང་ཤོས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་༽འཕྱག་བརྡར་རྐྱབ་སྟེ་.སྨན་ཆུ་ཚོ་བཏོར་བཞག་དགོ
  • སྤྱི་བསྡོམས་ས་སྒོ་གི་ཐད་ཁར་༼འཁྱུ་འཕྲུལ་ཁང་དང་ ཁྲུས་ཁང་ དེ་ལས་ རྩེད་ཁང་ཚུ་༽ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བའི་འདུ་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་དགོ
 • ཞབས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག
  • ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ-༡༩འདི་ བཞེས་སྒོ་ལས་བརྟན་འབུ་དོ་ཡོདཔ་པའི་ བདེན་ཁུངས་མེད།ཨིན་རུང་ བཞེས་སྒོ་ཞབས་ཏོག་གི་མཐའ་འཁོར་ མི་ཚུ་ཐབ་ཆས་རུབ་སྤྱོད་ནི་དང་ སྤུང་སྡོད་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཡོད།
  • གལ་སྲིད་ དུས་སྟོན་ནང་ བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཟ་ཁང་དང་ ཆང་ཁང་གི་དོན་ལུ་ སི་ཌི་སི་གི་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་སྒྲིག་གཞི་ལུ་གནས་དགོ
  • ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལགཔ་འདོགས་མ་དགོ་པའི་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
  • ཐད་ཀར་དུ་ ལག་འདོགས་ནི་ལས་འཛེམ་འཐབ་ལུ་ ཚོང་ཉོ་མི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལག་པར་སྤྲོད་ནི་མེན་པར་ འབྱོར་རྟགས་ཀྱི་ཤིང་ཀྲོ་ ཡང་ཅིན་ འབྲེལ་སྟེགས་ཁར་བཞག་བཅུག་དགོ
  • ལགཔ་འདོགས་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་སྨྱུ་གུ་དང་འབྲེལ་སྟེགས་ ཡང་ཅིན་ གཞན་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་འཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་ མེདཔ་བཟོ་དགོཔ་དང་རང་གི་སྨྱུ་གུ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ
  • མཁོ་བསྔགས་འབད་ནི་དང་ གྱལ་ནང་བསྒུག་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་ཉུང་མཐའ་ཕིཊ་༦བཞག་ནིའི་
  • འཐིང་གཞི་དང་ ཟུར་ལམ་ཚུ་གུ་སྦྱར་ཐག་དང་ གྱང་གུ་རྟགས་བཀོད་དེ་ མིག་གི་མཐོང་པའི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ
  • གལ་སྲིད་ རང་སྤྱོད་ཟ་ཁང་ ཡང་ཅིན་ སྡེ་ཚན་སྦེ་ ལྟོ་ཟ་སའི་ཁང་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཟ་ཧོད་སོ་སོ་སྦེ་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ བཞེས་སྒོ་འབག་འགྱོ་ནི་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ས་ཁོངས་སོ་སོ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ
  • ཐབ་ཆས་དང་ ཟ་ཧོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ བཀོ་བཏུབ་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཅ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོགལ་སྲིད་ བཀོ་བཏུབ་པའི་ཅ་ཆས་མེད་པ་ཅིན་ བཀོ་མ་བཏུབ་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལག་ཤུབ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ གླང་ལེབ་བཏབ་སྟེ་ ཆུ་ཚན་ ཡང་ཅིན་ ཧོད་ཆུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆུ་འཁྱུ་དགོ
  • ལག་ཤུབ་ཕུད་ཞིནམ་ལས་དང་ ཡང་ཅིན་ སྤྱོད་ཡོད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཅ་ཆས་ཚུ་ལགཔ་འདོགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ་དགོ
  • བཞེས་སྟོན་དང་ ཆང་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ རང་གིས་བླུགས་ནི་ཡོད་པའི་ ཟ་འཐུང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤང་དགོགྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་བསྡམ་ཡོད་པའི་ཧོད་དང་ ཕད་ཅུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
 • རུབ་སྤྱོད་ཅ་ཆས།
  • མི་ཚུ་ལུ་ འཕྱག་ནི་དང་ གཙང་སྦྲགས་སྟོན་མ་ཚུགས་མི་ ཡང་ཅིན་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་ མེདཔ་བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་ཅ་ཆས་རུབ་སྤྱོད་ནི་མི་འོང་།
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ བཞེས་སྒོ་དང་ ལག་ཆས་ ཅ་ཆས་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ རུབ་སྤྱོད་ནི་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ
  • རུབ་སྤྱོད་ནི་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ལངམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་མེན་ མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལས་བྱེདཔ་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ གྲོལ་གཏོགས་འབད་མིའི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་  འཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་མེདཔ་བཟོ་དགོ

ལག་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འཐབ་ནི།

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འཐབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་དགོ

 • རྒྱུན་བཀོད་གོ་རྟོགས།
  • མི་མང་འཛོམས་ནིའི་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག་མི་ཆོག་གི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་དང་ མངའ་སྡེའི་རྒྱུན་བཀོད་ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ
 • ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ༡༩འཐོབ་ནིའི་ཉིན་ཁ་ཆེ་སུ་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེདཔ་དང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ
  • ནད་གཞི་འཐོབ་ནིའི་ ཉིན་ཁ་ཆེ་སུ་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ རྗེན་སྟོན་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ༼མི་རྒན་ཤོས་དང་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་མེད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ༽དཔེར་ན་
   • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབྲེལ་སྟེགས་ནང་སྡོད་ནི་མེན་པར་ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་དེ་ གློག་རིག་དང་  བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ འགན་ཁུར་བཀལ་དགོ
   • སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་བསྟུན་ ངོ་རྐྱང་འབད་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནི་འདི་ རྒྱང་མཐོང་དང་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ
  • འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ནད་གཞི་འཐོབ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་ཡོད་པའི་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་ནི་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ ༼དཔེར་ན་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི༽
  • ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ནང་ལས་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་སྟོན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ས་གནས་ ༼དཔེར་ན་ མི་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་ ཁྲོམ་ ཡང་ཅིན་ གཡུས་སྒོ༽ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་དང་ མགྱོནམོ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོགལ་སྲིད་ གཞན་མི་ས་ཁོངས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་ཡང་ཅིན་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་དང་ མགྱོནམོ་ཚུ་
  • གྲལ་གཏོགས་འབད་ཆོག་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ
  • གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་མེད་མི་ལས་བརྟན་ ནད་གཞི་འཐོབ་ནིའིཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ སྒེར་གསང་བསྲུང་དགོ
 • ཚད་འཛིན་དང་ དུས་ཚོད་སོ་སོར་ ཡང་ཅིན་ སྐོར་རྒྱབ་དང་ འཛོམས་ནིའི་དུས་ཚོད།
  • གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་མར་ཕབ་འབད་དགོ
  • སྲིད་བྱུས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་དང་ ཁས་བླངས་པ་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་ན་ས་སྟོང་ ཕིཊ་ ༦ བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟབས་བདེ་བའི་ལ་གི་ས་ཁོངས་༼དཔེར་ན་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི༽དང་ སྟབས་བདེ་བའི་ལ་གི་དུས་ཚོད་ ༼དཔེར་ན་ སྐོར་རྒྱབ་༽ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
  • ས་ཁོངས་ནང་ སྟབས་ཅིག་ཁར་ ལས་བྱེདཔ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་དང་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ དེ་ལས་ ལཱ་ནང་འོང་ནིའི་དུས་ཚོད་ སོ་སོར་བཟོ་ནི།
  • དུས་སྟོན་ནང་ མི་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོད་སོ་སོར་བཟོ་ནི་སྟེ་ ཡོད་ཐོ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ
 • འགྲོ་འགྲུལ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན།
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཉུང་སུ་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་འགྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་སེམས་ཤུགས་བྱིན་དགོ ༼དཔེར་ན་ རྐང་ཐང་ ཡང་ན་ རྐང་འཁོར་ ནང་མི་དང་ ཡང་ན་ རང་རྐྱང་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་འགྱོ་ནི༽གཤམ་འཁོད་རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་གི་གོ་སྐབས:
   • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ སི་ཌི་སི་གི་ལམ་སྟོན་ལུ་གནས་ཐོག་ལས་ རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ག་དེ་སྦེ་རང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་བཤད་བྱིན་དགོ
   • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ འུར་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ལཱ་གི་དུས་ཚོད་སོར་བཅུག་དགོ
   • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ སྐོར་འགྲུལ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་རང་ ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ་བཅུག་དགོ
  • སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ཚུ་ ལོག་རིམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འདུ་འཛོམས་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ ༼དཔེར་ན་ གཞན་མི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་སྒོ་བསྡམ༽ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོ
  • སྒེར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་ལུ་ སྣུལ་འཁོར་ནང་ ལགཔ་འདོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་འཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་ མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ དུས་ཨ་རྟག་གཅིག་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་མ་འབད་མི་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་འབག་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ་པའི་ ཁ་བཀོད་རྐྱབ་དགོ
 • ཀོ་ཝིཊ༡༩ གི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ
  • ཀོ་ཝིཊ-༡༩ གདོང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་བཀོ་བཞག་དང་ ཡིག་ཚང་ངོས་འཛིན་འབད་དགོལས་བྱེདཔ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་དང་ ཡིག་ཚང་ག་འདི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ཤེས་དགོ
 • ལམ་ལུགས་བརྒྱུད་འབྲེལ།
  • ལམ་ལུགས་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ
   • དུས་སྟོན་ལས་བྱེདཔ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ གལ་སྲིད་ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་ནད་རྟགས་དང་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩འཐོབ་ཡོདཔ་ ཡང་ཅིན་ ཉིནམ་༡༤གི་ནང་འཁོད་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་ནད་གཞི་ཡོད་མི་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་༼དཔེར་ན་ ནང་ཡོད་པའི་ གསོ་བའི་འགོ་འཛིན་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་དང་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ག་འབད་རུང་ན་བའི་སྐབས་ལུ་སྒྲ་སྒྲིག་ནང་ལྟ༽ གསོ་བའི་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་གྱི་ཁྲིམས་དང་ གཞན་མི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ལུ་ལྟར་དུ་ དུས་སྟོན་འགོ་འཛིན་དང་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ
   • བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ གལ་སྲིད་ ནད་རྟགས་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་ཁམས་ ༼ཉིནམ ༡༤གི་ནང་འཁོད༽ ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ དུས་སྟོན་དང་ མི་འཛོམས་ས་འགྱོ་ནི་མེད་པའི་ བསླབ་སྟོན་བྱིན་དགོ
   • ལས་བྱེདཔ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ དེ་ལས་ མི་ཚུ་ལུ་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩ལས་བརྟན་ ཉེན་ཁ་ཡོད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་འགྱོ་ནི་ལས་ ཆ་མེད་དང་འཛེམ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ  ༼དཔེར་ན་ དུས་ཚོད་ཚད་ཅིག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ།༽
   • དུས་སྟོན་ལས་བྱེདཔ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོདཔ་ད་ སྐད་ཡིག་དང་ ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་  འབྲེལ་ཚོགས་མ་འདྲཝ་་ཚུ་གི་ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ནང་བཟོ་སྟེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན་བཟོ་དགོ
   • སྐད་རིགས་དང་ ལམ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་དགོ:ཁྱོད་རའི་འབྲེལ་ཚོགས་.ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོཁྱོད་ཀྱི་ཚབས་ཆེན་གྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས།ཚབས་ཆེན་དུས་ཚོད་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཆར་གཞི། external icon
 • ངལ་གསོའི་སྲིད་བྱུས།
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ན་བའི་སྐབས་དང་ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ ནདཔ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྡོད་པའི་སྐབས་ གལ་སྲིད་ སློབ་གྲྭ་དང་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ཚུ་སྒོ་བསྡམ་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་བའི་ངལ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་ནི་དང་ བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ལམ་ལུགས་ལརག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་དགོ
  • ངལ་གསོ་དང་ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་དེ་གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལས་བྱེད་པའི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ
  • འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ
 • ལྷན་ཐབས་ལས་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི།
  • ལས་བྱེདཔ་ཆད་ལུས་ཡོད་ག་མེད་བལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལཱ་སྣ་ཚོགས་ནང་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཐབས་ལས་བྱེད་པའི་རེའུ་མིག་བཟོ་དགོ
  • ལས་བྱེདཔ་ལུ་ནད་གཞི་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩ཟུན་པ་ཅིན་ ལོག་ལཱ་ནང་འོང་ནིདང་ དུས་སྟོན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་དགོསི་ཌི་སི་གི་ཚད་གཞི་དང་བསྟུན་ ཁྱིམ་ནང་ཟུར་བཞག་འབད་མ་དགོཔ་ དང་ ཟུར་རྟག་གི་སྐོར་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ
 • ལས་བྱེདཔ་སྦྱོང་བརྡར།
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལམ་སྟོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་དགོཚོང་འབྲེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་མིའི་སི་ཌི་སི་གི་གནས་སྐབས་ལམ་སྟོན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
  • བར་ན་ས་སྟོང་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
  • སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ངོ་བོའོ་སྦེ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ བར་ན་ས་སྟོང་བཞག་དགོ་ སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་སྦྱོང་བརྡར་འདི་ འབུ་ནད་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
 • རྟགས་མཚན་དང་ ནད་རྟགས་ ངོས་འཛིན།
  • སྟབས་བདེ་བ་ཅིན་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལས་བྱེདཔ་དང་ དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ཚུ་གི་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་༼དྲོད་ཤུགས་དང་  ནད་རྟགས༽བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་སྲུང་དང་ གུས་པའི་སྒོ་ལས་འབད་དགོ
  • དུས་སྟོན་བདག་སྐྱོང་གིས་ སི་ཌི་སི་གི་སྤྱིར་གཏང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་དཔེར་ན་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
 • མཐུན་རྐྱེན་ རུབ་སྤྱོད་ནི།
  • གཞན་མི་ལས་སྡེ་ དུས་སྟོན་གྱི་ས་ཁོངས་རུབ་སྤྱོད་ནི་དང་ འདི་རང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཡངས་ཆགས་དེ་ར་གནས་དགོཔ་དང་ གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ།
 • གདོང་ལེན་་འབད་ནི་དང་ བཟོད་བསྲན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཟས་བཅུད་ཡོད་པའི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་དང་ ལུས་སྦྱོང་ ཞག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉལ་ནི་ དེ་ལས་ སེམས་ལུ་ཞི་བདེ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོ
  • ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བློ་གཏད་པའི་མི་ལུ་རང་གི་ཚ་གྱངས་དང་ བསམ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ནིའི་བློ་སྟོབས་བྱིན་དགོ
  • རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་ངལ་ཐད་ཀར་ཨང་གི་དོན་ལུ་ ༡-༨༠༠-༩༨༥-༥༩༩༠ གི་ཐོག་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་གཙུབ་སྤྱོད་ ཐད་ཀར་ཨང་ ༡-༨༠༠-༧༩༩-༧༢༣༣ དང་ ཊི་ཊི་ཝའི་ ༡-༨༠༠-༧༨༧-༣༢༢༤ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་རང་སྲོག་རང་གཅད་བཀག་ཐབས་སྲོག་ལམ་ ༡-༨༠༠-༢༧༣-བློ་སླབ་ནི-༼༨༢༥༥༽​
 • དུས་སྟོན་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཡོད་མི།
  • གློ་བུར་དྲག་སྤྱོད་འགོ་འདྲེན་པ་དང་ འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་དང་ཞལ་འཛོམས་རྐྱབ་སྟེ་ དུས་སྟོན་ས་ཁོངས་དང་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ
  • གལ་སྲིད་ དུས་སྟོན་ཚུ་ལོག་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དང་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ གཏེན་འབེབས་འབད་དགོ
  • མངའ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ བཀའ་རྒྱ་དང་བསྟུན་ རང་སོའི་འཆར་གཞི་ཚུ་དུས་མཐུན་འབད་དགོ

ག་འབད་རུང་ ན་བ་ཅིན་སྒྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ

དུས་སྟོན་འཆར་གཞི་རྩམ་མི་ཚུ་གིས་ མི་ཚུ་ན་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ཐབས་ཤེས་རྩམ་དགོ

 • དཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ཟུར་བཞག་གི་ཚན་གཞི་སྐོར་ལས་བསླབ་སྟོན་འབད་དགོ
 • འཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་ མེདཔ་བཟོ་ནི།
  • ནདཔ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ས་ཁོངས་འདི་ སྒོ་བསྡམབཞག་དེ་ འཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་  མེདཔ་བཟོ་ནིཚུན་ ༼ཆ་ཅས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཕྱི་ཁའི་ས་ཁོངས་༽ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་།
  • འཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་ མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤སྒུག་དགོགལ་སྲིད་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤འདི་མ་སྲིད་པ་ཅིན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་སྒུག་དགོའཕྱག་ནི་དང་ ཕྲ་འབུཔ་སྲོག་ཆགས་ མེདཔ་བཟོ་ནིའི་ཐོན་དངོས་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་བདའ་མ་ཟུན་ས་ བཞག་ནི་ བརྩིས་ཏེ་ བསྲུང་བཞག་ནི་ཉེན་སྲུང་དང་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་ འཐབ་ནིངེས་བརྟན་བཟོ་དགོexternal icon

ཤོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡངས་ཆག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་བྱེདཔ་དང་ ཁས་བླངས་པ་ དེ་ལས་ དེ་ནང་འཛོམས་མི་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་གྱི་འཆར་གཞི་རྩམ་མི་དང་ བདག་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ སི་ཌི་སི་ཨེས་ ལས་རིམ་དང་ སྒྲ་སྒྲིག་གི་འཛོམས་འདུ་དང་ འཆར་གཞིའི་ཐབས་ལམ་pdf iconལག་ལེན་འཐབ་དགོ

གཞན་མི་མཐུན་རྐྱེན།