Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Người Vô Gia Cư và Những Câu Hỏi Thường Gặp về COVID-19

Cập nhật ngày 21 tháng 4 năm 2020

Câu Hỏi Thường Gặp

Lần cuối xem xét trang này: Ngày 21 tháng 4 năm 2020