Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Tin tức và thông tin về công bằng y tế

Tin tức và thông tin về công bằng y tế
Cập nhật ngày 12 tháng 4 năm 2021
In

Ấn phẩm:

Webinar:

Giới thiệu về Chiến Lược Công Bằng Y Tế liên quan tới COVID-19 của CDC
Giới thiệu về Chiến Lược Công Bằng Y Tế liên quan tới COVID-19 của CDC
Thực Hành Các Biện Pháp Có Thể Ứng Phó với COVID-19 trong Công Bằng Y Tế của CDC
Thực Hành Các Biện Pháp Có Thể Ứng Phó với COVID-19 trong Công Bằng Y Tế của CDC
Thực Hành Các Biện Pháp Có Thể Ứng Phó với COVID-19 trong Công Bằng Y Tế của CDC
Thực Hành Các Biện Pháp Có Thể Ứng Phó với COVID-19 trong Công Bằng Y Tế II của CDC

Nguồn thông tin bên ngoài: