Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những người ứng phó đầu tiên, lực lượng thực thi pháp luật và nhân viên dịch vụ công cộng

Những người ứng phó đầu tiên, lực lượng thực thi pháp luật và nhân viên dịch vụ công cộng

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 28 tháng 5 năm 2020
Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 5 năm 2020