Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Vệ Sinh, Khử Trùng và Thông Gió

Vệ Sinh, Khử Trùng và Thông Gió

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 19 tháng 4 năm 2021
In
vệ sinh bề mặt bàn làm việc

Làm sạch và khử trùng

Thông gió