Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Giám sát nước thải mục tiêu tại các cơ sở, tổ chức và nơi làm việc

Giám sát nước thải mục tiêu tại các cơ sở, tổ chức và nơi làm việc
Cập nhật ngày 23 tháng 11 năm 2020
In

Sử dụng hướng dẫn này để thực hiện giám sát dịch bệnh qua nguồn nước thải. Giám sát dịch bệnh qua nguồn nước thải là một ngành khoa học đang phát triển nhanh chóng và CDC sẽ tiếp tục cập nhật thêm hướng dẫn và thông tin khi có thêm thông tin.

Tổng quan về việc giám sát nước thải hướng đích

Việc giám sát nước thải mục tiêu tại các cơ sở, tổ chức và nơi làm việc thuộc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu với mật độ cao đã được đề xuất như một biện pháp bổ sung để sàng lọc COVID-19. Đến nay những nỗ lực giám sát nước thải hướng đích ban đầu tập trung vào các tổ chức giáo dục bậc đại học, các cơ sở cải huấn và nơi làm việc như các cơ sở chế biến thực phẩm. Giám sát hướng đích đòi hỏi lấy mẫu tại các địa điểm trong mạng lưới nước thải như các hố ga bên ngoài tòa nhà, nơi tiếp nhận các đầu vào nước thải chỉ từ các nhóm dân cư mục tiêu.

Các lợi ích tiềm năng của việc giám sát nước thải hướng đích

  • Cảnh báo sớm về các ca bệnh mới tại khu vực mục tiêu.
  • Tập trung giám sát nhóm dân số có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cao hơn.
  • Phương pháp sàng lọc tiết kiệm chi phí và hiệu quả về mặt thời gian- một mẫu bao gồm tập hợp nhiều cá nhân - có thể bổ trợ cho hoạt động xét nghiệm cá nhân.

Những thách thức tiềm ẩn của việc giám sát nước thải mục tiêu

  • Đến nay có rất ít dữ liệu về tính hiệu quả của hoạt động giám sát nước thải mục tiêu nhằm cung cấp thông tin cho hoạt động y tế công cộng hoặc các hoạt động của các tổ chức.
  • Số cá nhân nhiễm bệnh tối thiểu có thể phát hiện một cách tin cậy qua việc kiểm nghiệm nước thải vẫn chưa được biết rõ.
  • Nồng độ nước thải liên quan tới SARS-CoV-2 có thể khác nhau khi thời gian lưu thông nước thải ngắn và tải lượng phân ở mức thấp (vd. lấy mẫu ở nơi nước thải rời khỏi tòa nhà), có khả năng gây khó khăn hơn trong việc hiểu rõ các xu hướng COVID-19 trong khu vực nhắm đến.
  • Năng lực của phòng thí nghiệm môi trường có thể hạn chế do nhu cầu cạnh tranh kiểm nghiệm nước thải ở cấp độ nhà máy xử lý cho việc giám sát cộng đồng.
  • Việc lấy mẫu dòng nước thải tòa nhà có thể yêu cầu sửa đổi để tiếp cận dòng nước thải.
  • Các đường ra chất thải cơ sở hoặc ngành công nghiệp không phải là con người có thể gây khó khăn trong việc phát hiện SARS-CoV-2 trong nước thải.

Tích hợp với việc giám sát ca bệnh

Giám sát nước thải hướng đích nên dùng để bổ sung chứ không thay thế các phương pháp tiếp cận giám sát ca bệnh, phù hợp với các quy định và luật pháp của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT). Bao gồm các sở y tế STLT khi phát triển các chiến lược giám sát nước thải hướng đích. Trước khi triển khai việc giám sát mục tiêu, hãy xem xét hướng dẫn của CDC về việc giám sát nước thải ở mức cộng đồng, bao gồm những điều cần lưu ý để phát triển chiến lược lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu, phân tích dữ liệu và minh giải thông tin về y tế công cộng. Nếu quý vị bao gồm việc lấy mẫu ở mức tòa nhà trong các kế hoạch giám sát hướng đích, CDC khuyến nghị thu thập các mẫu đi kèm ở mức cộng đồng để minh giải các tín hiệu vi-rút ở mức tòa nhà. Chỉ riêng tình trạng không phát hiện thấy dấu hiệu SARS-CoV-2 trong nước thải không được coi là căn cứ để giảm bớt việc sử dụng biện pháp giảm thiểu ở mức cộng đồng.

Các tổ chức giáo dục bậc đại học và các trường có nhà ở trong khuôn viên trường

Các tổ chức giáo dục bậc đại học và các trường có nhà ở trong khuôn viên trường có thể có nhà máy xử lý nước thải riêng của chính họ. Những nhà máy này thường nhận chất thải từ khu dân cư, không phải khu dân cư và các cơ sở phòng thí nghiệm và trong một số trường hợp là từ các bệnh viện trong khuôn viên trường.

Khi cân nhắc việc triển khai giám sát nước thải tại khuôn viên trường, các tổ chức giáo dục bậc đại học nên làm việc với các dịch vụ y tế học xá và tham khảo Những Điều Cần Lưu Ý dành cho các Trường Đại Học, Cao Đẳng và Hướng dẫn tạm thời về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc tại IHE để phát triển các chiến lược giảm thiểu và giám sát COVID-19 trong học xá. Xác định các yếu tố tác động khi phát hiện SARS-CoV-2 trong nước thải của học xá và đưa ra các hành động y tế công cộng trước khi bắt đầu lấy mẫu. Đặc biệt là các IHE nên cân nhắc cách xác định SARS-CoV-2 trong nước thải sẽ tác động tới việc giám sát ca bệnh và các chiến lược giảm thiểu tại học xá.

Các cơ sở cải huấn

Cư dân tại các cơ sở cải huấn thường đóng góp cho dòng chất thải. Vậy nên dữ liệu giám sát nước thải có thể cung cấp chỉ báo đại diện của việc xuất hiện bệnh nhân COVID-19 trong nhóm dân số cư dân của cơ sở.

Dữ liệu giám sát nước thải có thể bổ sung và ghép cặp với việc giám sát lâm sàng thường kỳ về SARS-CoV-2 của những người đang bị giam giữ và nhân viên tại các cơ sở cải huấn. Khi cân nhắc triển khai việc giám sát nước thải, các cơ sở cải huấn nên tham khảo Hướng Dẫn Tạm Thời Kiểm Soát Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam để phát triển các chiến lược giảm thiểu và giám sát COVID-19 cho cơ sở của họ.

Nơi làm việc cơ sở hạ tầng trọng yếu có mật độ nhiều người

Những nơi làm việc thuộc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu với mật độ cao như cơ sở chế biến thực phẩm, có thể khó theo dõi bằng hệ thống giám sát nước thải vì nhân viên chỉ ở tại cơ sở trong ca làm việc của họ và có thể đóng góp rất ít vào dòng chất thải liên quan tới chất thải công nghiệp (vd. nước thải sản xuất thực phẩm). Những phế phẩm công nghiệp như vậy cũng gây khó khăn cho việc phát hiện SARS-CoV-2. Việc kiểm nghiệm nước thải từ các cộng đồng nơi người lao động chủ yếu sinh sống có thể sẽ tốt hơn là lấy mẫu từ nơi làm việc.

Khi cân nhắc triển khai việc giám sát nước thải, các nơi làm việc thuộc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu với mật độ cao nên tham khảo hướng dẫn về Lập Kế Hoạch Ứng Phó với COVID-19 cho Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan TrọngChiến Lược Xét Nghiệm Vi-rút Corona (COVID-19) tại Môi Trường Làm Việc Là Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng có Mật Độ Cao sau khi Xác Định có Ca COVID-19 để phát triển chiến lược giảm thiểu và giám sát COVID-19 cho cơ sở của họ.