Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hoạt động điều phối và hợp tác của liên bang đối với việc giám sát nước thải

Hoạt động điều phối và hợp tác của liên bang đối với việc giám sát nước thải
Cập nhật ngày 26 tháng 12 năm 2020
In

Việc xét nghiệm nước thải (vd. trong hệ thống cống rãnh) tìm vi-rút SARS-CoV-2 (loại vi-rút gây ra bệnh COVID-19) có thể hữu ích với các nhân viên chính phủ và các tổ chức y tế công cộng như một phương thức mới bổ sung vào các hệ thống giám sát COVID-19 hiện có. Do SARS-CoV-2 có thể được thải ra trong phân của những người nhiễm bệnh có hoặc không có triệu chứng, việc giám sát nước thải có thể nắm bắt được dữ liệu đối với cả hai loại nhiễm bệnh. Ngoài ra, tùy thuộc vào tần suất xét nghiệm, giám sát chất thải có thể là chỉ báo quan trọng cho biết những thay đổi về gánh nặng COVID-19 trong cộng đồng. Các tổ chức của chính quyền liên bang đang hợp tác nhằm hỗ trợ các nỗ lực có điều phối của liên bang, bao gồm quản lý và vận hành, để hỗ trợ các cộng đồng tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ để triển khai các quy trình để giảm sát bệnh COVID-19 dựa vào nước thải (xem phần đồ họa về Khung hợp tác của liên bang về việc giám sát nước thải).

sơ đồ thể hiện Khung hợp tác của liên bang về giám sát nước thải

Ủy ban lãnh đạo liên tổ chức giám sát nước thải quốc gia

Để hỗ trợ việc điều phối của liên bang, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) và CDC đã triệu tập Ủy ban lãnh đạo liên cơ quan giám sát nước thải quốc gia (NSSIL). Các tổ chức thành viên NSSIL hỗ trợ CDC trong việc phát triển và triển khai hệ thống Giám sát nước thải quốc gia (NWSS) để thu thập, phân tích và tích hợp dữ liệu về COVID-19 dựa trên nước thải với dữ liệu hội chứng và ca bệnh COVID-19 để hỗ trợ các đối tác của tiểu bang và địa phương để đưa ra các quyết định ứng phó.

Ủy ban NSSIL bao gồm các đại diện đến từ các cơ quan liên bang sau đây:

Từ ngày 29 tháng 7, 2020, Ủy ban đã họp mặt hàng tháng để trao đổi thông tin và thảo luận về các nhiệm vụ, vai trò, hoạt động cụ thể của tổ chức liên bang cũng như sự tham gia của các bên liên quan về việc giám sát bệnh COVID-19 dựa vào nước thải. Ủy Ban NSSIL cũng bao gồm các nhóm làm việc liên tổ chức của liên bang và các tiểu bộ phận chức năng, bao gồm:

 • Nhóm triển khai và lên kế hoạch
  • Phát triển và triển khai Hệ thống giám sát nước thải quốc gia, năng lực xét nghiệm và lấy mẫu nước thải cùng các tài liệu hướng dẫn về lấy mẫu nước thải, xét nghiệm và diễn giải dữ liệu cho hoạt động y tế công cộng
  • Các cơ quan thành viên: CDC, EPA, DoD, DHS, USGS, NIH, VA
 • Đánh giá khoa học và công nghệ cho nhóm thực hành
  • Chia sẻ thông tin để ưu tiên và điều phối các hoạt động phát triển và nghiên cứu quốc gia về việc lấy mẫu, xét nghiệm nước thải về SARS-CoV-2 và minh giải dữ liệu; tổ chức các diễn đàn khoa học cho các tổ chức đối tác và công chúng
  • Các tổ chức thành viên: CDC, EPA, DHS, DoD, NIH, NSF, USGS, Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Giaexternal icon (NIST)
 • Năng lực tăng cường xét nghiệm nước thải
  • Cung cấp năng lực xét nghiệm nước thải kịp thời, khi cần
  • Các tổ chức thành viên: CDC, USGS

Chính phủ liên bang cũng điều phối với các bên liên quan không phải là tổ chức chính phủ, bao gồm:

Cơ liên bang còn có các nguồn lực khác nào về việc giám sát nước thải liên quan tới COVID-19, các hoạt động lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 và hỗ trợ nghiên cứu liên quan?