Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Số ca bệnh và tử vong tại Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 17 tháng 6 năm 2020
Tổng số ca bệnh 3,047,671 64,771 Số ca bệnh mới*
Tổng Số Ca Tử Vong 132,056 991 Số Ca Tử Vong Mới*
Quý vị muốn biết thêm dữ liệu?

Theo dõi dữ liệu COVID của CDC

Lần cuối kiểm tra trang này: ngày 17 tháng 6 năm 2020