Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dữ liệu về các nhóm dân số đặc biệt tại Hoa Kỳ

Dữ liệu về các nhóm dân số đặc biệt tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 8 tháng 9 năm 2020
Hình ảnh các nhóm dân số khác nhau

Cập nhật lần cuối ngày 8 tháng 9 năm 2020