Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dự báo về COVID-19: Các ca bệnh

Dự báo về COVID-19: Các ca bệnh

Reported and forecasted new and total COVID-19 deaths as of April 12, 2021.

Diễn giải về dự báo tình hình ca nhiễm mới

  • Tuần này, dự báo tổng hợp số ca COVID-19 mới trong 4 tuần tiếp theo có bao gồm số liệu dự báo từ 28 nhóm mẫu lập mô hình, mỗi nhóm đóng góp một dự báo cho ít nhất một khu vực phân quyền.
  • This week’s national ensemble predicts that the number of newly reported COVID-19 cases will remain stable or have an uncertain trend over the next 4 weeks, with 264,000 to 850,000 new cases likely reported in the week ending May 8, 2021.
  • The state- and territory-level ensemble forecasts predict that over the next 4 weeks, the number of new reported cases per week will likely increase in 1 jurisdiction, which is indicated in the forecast plots below. Xu hướng về số ca được báo cáo trong tương lai là không chắc chắn hoặc được dự đoán sẽ duy trì ổn định ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.

Các dự báo quốc gia

Dự báo-quốc gia-số ca bệnh được báo cáo trong khoảng thời gian 2021-04-12
  • The figure shows the number of new COVID-19 cases reported in the United States each week from February 6 through April 10 and forecasted new cases over the next 4 weeks, through May 8.
  • Các mô hình đưa ra một số giả định về mức độ cách ly giao tiếp xã hội và các biện pháp can thiệp khác có thể chưa thể hiện được những thay đổi gần đây về hành vi. Xem phần mô tả mô hình bên dưới để biết chi tiết về các giả định và phương thức được dùng để đưa ra dự báo.

Tải về dữ liệu dự báo quốc gia excel icon[XLS - 23 KB]

Dự báo cho tiểu bang và quận

Dự báo cấp tiểu bang và quận thể hiện con số dự báo về các ca nhiễm  COVID-19 mới trong 4 tuần theo khu vực phân quyền. Mỗi số liệu dự báo dùng thước đo khác nhau do có sự khác biệt về số ca bệnh COVID-19 giữa các khu vực phân quyền. Để hỗ trợ cho việc so sánh giữa các khu vực phân quyền, sơ đồ tổng hợp cho từng địa điểm có trục thứ hai (màu xám) thể hiện số ca dự đoán trên 100.000 dân. Chỉ các dự báo đáp ứng bộ tiêu chí bao gồm tổng hơp mới được hiển thị; thông tin thêm có sẵn tại đây: https://covid19forecasthub.org/doc/ensemble/external icon. Quý vị có thể tải về phần cốt lõi của dự báo tổng hợp cấp tiểu bang và cấp quận cùng dữ liệu cơ bản.

Tải về dự báo tiểu bang pdf icon[PDF - 11 MB]

Tải về toàn bộ dữ liệu dự báo excel icon[CSV - 15 MB]

Thông tin và dữ liệu dự báo bổ sung về việc gửi dự báo có sẵn tại COVID-19 Forecast Hubexternal icon.

Các giả định và bao gồm trong dự báo

Các nhóm cùng dự báo được bao gồm trong bản tổng hợp được hiển thị bên dưới. Các dự báo được bao gồm khi chúng đáp ứng bộ yêu cầu về chất lượng dữ liệu và việc đệ trình dự báo, được mô tả cụ thể hơn ở đây: https://github.com/reichlab/covid19-forecast-hub#ensemble-modelexternal icon.

Các dự báo này tạo ra các giả định khác nhau về những biện pháp cách ly giao tiếp xã hội. Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về từng mô hình ở đây: https://github.com/cdcepi/COVID-19-Forecasts/blob/master/COVID-19_Forecast_Model_Descriptions.mdexternal icon

Các giả định can thiệp thuộc nhiều danh mục:

1 Phạm vi đầy đủ các khoảng dự đoán không được thể hiện hết trên tất cả các sơ đồ tiểu bang. Vui lòng xem dữ liệu dự báo để biết phạm vi đầy đủ các khoảng dự đoán cụ thể của tiểu bang.