Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dự báo về COVID-19: Các ca bệnh

Dự báo về COVID-19: Các ca bệnh
Cập nhật ngày 30 tháng 11 năm 2020

Diễn giải về dự báo tình hình ca nhiễm mới

  • Tuần này CDC đã nhận được dự báo về số ca nhiễm COVID-19 mới báo cáo trong 4 tuần tới từ 25 nhóm lập mô hình đã bao gồm trong dự báo tổng hợp.
  • Dự báo tổng hợp quốc gia của tuần này dự đoán rằng 1.100.000 đến 2.500.000 ca mới có thể sẽ được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 12 năm 2020.
  • Mấy tuần qua, số ca bệnh được báo cáo nhiều hơn dự đoán đã nằm ngoài khoảng dự báo đã dự đoán. Điều này chỉ ra rằng khoảng dự báo dự đoán hiện tại có thể không thể hiện đầy đủ số ca bệnh sẽ báo cáo trong tương lai. Dự đoán các ca mới nên được minh giải tương ứng.

Các dự báo quốc gia

Số ca bệnh sự cố theo dự báo quốc gia 2020-11-23
  • Hình này cho thấy số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo hàng tuần trên toàn quốc tại Hoa Kỳ từ ngày 19 tháng 9 tới ngày 21 tháng 11, 2020 và số ca nhiễm mới được dự báo trong vòng 4 tuần tới, tính tới ngày 19, tháng 12, 2020.
  • Các mô hình đưa ra một số giả định về mức độ cách ly giao tiếp xã hội và các biện pháp can thiệp khác có thể chưa thể hiện được những thay đổi gần đây về hành vi. Xem mô tả mô hình bên dưới để biết chi tiết.

Tải về dữ liệu dự báo quốc gia excel icon[XLS - 22 KB]

Dự báo cho tiểu bang và quận

Các con số dự báo cấp tiểu bang và cấp quận thể hiện số ca nhiễm COVID-19 mới quan sát được và dự đoán tại mỗi địa điểm. Mỗi dự báo sử dụng các thang điểm khác nhau do sự khác biệt về số ca COVID-19 xuất hiện tại mỗi khu vực phân quyền. Để hỗ trợ cho việc so sánh giữa các khu vực phân quyền, sơ đồ tổng hợp cho từng địa điểm có trục thứ hai (màu xám) thể hiện số ca dự đoán trên 100.000 dân.

Tải về dự đoán cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ và các hạt pdf icon[PDF - 10 MB] 1

Tải về toàn bộ dữ liệu dự báo excel icon[CSV - 13 MB]

Thông tin và dữ liệu dự báo bổ sung về việc gửi dự báo có sẵn tại COVID-19 Forecast Hubexternal icon.

Các giả định và bao gồm trong dự báo

Các dự báo bao gồm trong bản tổng hợp được hiển thị bên dưới. Các dự báo được bao gồm khi chúng đáp ứng bộ yêu cầu về chất lượng dữ liệu và việc đệ trình dự báo, được mô tả cụ thể hơn ở đây: https://github.com/reichlab/covid19-forecast-hub#ensemble-modelexternal icon.

Các dự báo này tạo ra các giả định khác nhau về những biện pháp cách ly giao tiếp xã hội. Thông tin về các mô hình riêng có sẵn tại đây: https://github.com/cdcepi/COVID-19-Forecasts/blob/master/COVID-19_Forecast_Model_Descriptions.mdexternal icon.

Các giả định can thiệp thuộc một trong ba loại sau:

1 Phạm vi đầy đủ các khoảng dự đoán không được thể hiện hết trên tất cả các sơ đồ tiểu bang. Vui lòng xem dữ liệu dự báo để biết phạm vi đầy đủ các khoảng dự đoán cụ thể của tiểu bang.

Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 11 năm 2020