Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dự báo COVID-19: Thông tin cơ bản

Dự báo COVID-19: Thông tin cơ bản
Cập nhật ngày 6 tháng 10 năm 2020
In

Tại sao việc dự báo về COVID-19 lại rất quan trọng

CDC đang ứng phó với một đại dịch bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) do một loại vi-rút corona mới gây ra, còn gọi là SARS-CoV-2  lây lan từ người sang người. Chính phủ liên bang đang hợp tác chặt chẽ với các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ, cũng như các đối tác y tế cộng đồng khác nhằm  ứng phó với tình trạng này. Dự báo về số ca tử vong, nhập viện và ca bệnh sẽ giúp cung cấp thông tin cho việc ra quyết định về y tế cộng đồng qua việc dự đoán tác động có thể xảy ra của đại dịch COVID-19 trong những tuần tới.

Tổng Hợp Dự Báo về số ca Tử vong, Nhập viện và Ca bệnh do COVID-19 tại Hoa Kỳ

CDC làm việc với các đối tác để tổng hợp  dự báo hàng tuần dựa trên các mô hình thống kê hoặc toán học nhằm dự đoán:

  • Số ca tử vong mới và tổng số ca tử vong vì COVID-19 mỗi tuần của quốc gia và tiểu bang trong 4 tuần tới.
  • Số ca nhập viện mới vì COVID-19 trong mỗi ngày theo quốc gia và tiểu bang trong 4 tuần tới.
  • Số ca bệnh mới vì COVID-19 mỗi tuần theo quốc gia, tiểu bang và quận trong 4 tuần tới.

Các nhóm dự báo dự đoán số ca tử vong, nhập viện và số ca bệnh dùng các loại dữ liệu khác nhau (vd. dữ liệu về COVID-19, dữ liệu nhân khẩu học, dữ liệu về việc di chuyển) các phương pháp và dự tính về tác động của các biện pháp can thiệp (vd. cách ly giao tiếp xã hội, sử dụng khẩu trang). Các dự báo này được xây dựng độc lập và chia sẻ công khai. Điều quan trọng là công tác tổng hợp sẽ giúp chúng ta so sánh giữa các dự báo này và nắm được mức độ bất định về những điều có thể xảy ra trong tương lai gần.

Dự báo "tổng hợp" kết hợp từng dự báo được phát triển độc lập thành một dự báo tổng hợp để cải thiện dự đoán trong 4 tuần tới.  Bài báo này, Dự Báo Tổng Hợp về Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại Hoa Kỳexternal icon mô tả phương pháp dự báo "tổng hợp" và tính hữu ích của phương pháp này như một công cụ theo thời gian thực để giúp định hướng chính sách và lập kế hoạch.

Các dự báo hàng tuần gửi cho CDC được đăng trên các trang web:

Các dự báo trước đó cũng có sẵn tại: