Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Số ca bệnh và tử vong theo quận

Cập nhật ngày 27 tháng 6 năm 2020
Lần cuối kiểm tra trang này: ngày 26 tháng 6 năm 2020