Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Ước tính gánh nặng của bệnh COVID-19

Ước tính gánh nặng của bệnh COVID-19
Cập nhật ngày 19 tháng 1 năm 2021
In

Để phản ánh tốt hơn gánh nặng của COVID-19 - toàn bộ tác động của bệnh - CDC đưa ra ước tính số ca nhiễm, ca bệnh có triệu chứng và nhập viện do COVID-19 thông qua mô hình thống kê để điều chỉnh số ca bệnh mà mạng lưới giám sát quốc gia không thể nắm bắt vì một số lý do. Các số liệu ước tính này và phương pháp được sử dụng để tính toán được công bố trong Bệnh truyền nhiễm lâm sàng và có trực tuyếnbiểu tượng bên ngoài. Số liệu ước tính này sẽ được cập nhật định kỳ.

Ước tính số ca nhiễm, ca bệnh có triệu chứng và nhập viện do COVID-19-Hoa Kỳ

CDC ước tính, từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020:

1 trên 1,9 (95% UI* 1,7 - 2,2) ca nhập viện do COVID-19 đã được báo cáo
1 trên 4,2 (95% UI* 3,7 - 4,7) ca bệnh có triệu chứng do COVID-19 đã được báo cáo
1 trên 4,6 (95% UI* 4,0 - 5,4) tổng số ca lây nhiễm COVID-19 đã được báo cáo

Những số liệu ước tính này cho thấy rằng trong thời gian đó, đã có khoảng:

83,1 Triệu

Tổng số ca lây nhiễm ước tính

70,4 Triệu

Số ca bệnh có triệu chứng ước tính

4,1 Triệu

Số ca nhập viện ước tính

Lần cập nhật gần nhất: 15 tháng 1 năm 2021

* Kể từ lần cập nhật trước, CDC đã nhận được thêm dữ liệu về tỷ lệ những người mắc bệnh có triệu chứng có tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế hoặc dịch vụ xét nghiệm COVID-19, một trong những nguồn được phát hiện chưa đúng mức đã được tính đến trong số liệu ước tính này. Dữ liệu sau cập nhật này đã cho thấy mức độ hành vi tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế cao hơn so với dữ liệu được đưa vào ước tính trước đây. Giá trị hành vi tìm đến dịch vụ y tế cao hơn dẫn đến ước tính về tình trạng lây nhiễm, bệnh có triệu chứng và nhập viện thấp hơn so với số liệu từng được báo cáo. CDC sẽ tiếp tục cập nhật những ước tính sơ bộ này khi có thêm dữ liệu và nâng cao hiểu biết của chúng ta về việc phát hiện và báo cáo COVID-19.

Bảng 1: Tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 tích lũy ước tính sơ bộ, theo nhóm tuổi - Hoa Kỳ, tháng 2 - tháng 12 năm 2020
Lây nhiễm Mắc bệnh có triệu chứng Nhập Viện
Nhóm tuổi Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI*
0-4 tuổi 3,001,623 2,521,479 –
3,603,759
2,558,307 2,278,108 –
2,906,556
37,230 30,699 –
44,730
5-17 tuổi 14,550,829 12,209,186 –
17,452,081
12,403,731 11,034,478 –
14,117,103
100,007 79,372 –
124,320
18-49 tuổi 41,940,215 35,078,060 –
50,555,701
35,787,079 31,531,715 –
40,807,745
1,063,736 900,113 –
1,271,347
50-64 tuổi 14,447,134 12,089,524 –
17,383,362
12,321,758 10,882,714 –
14,055,391
1,018,159 896,371 –
1,162,730
65+ tuổi 9,039,683 7,276,479 –
11,399,503
7,327,183 6,503,774 –
8,324,056
1,883,794 1,656,765 –
2,163,710
Mọi lứa tuổi 83,111,629 71,639,264 –
97,219,850
70,421,695 63,136,089 –
79,082,817
4,101,022 3,657,416 –
4,654,724

* Ước tính và tỷ lệ được điều chỉnh được trình bày thành hai phần: khoảng thời gian không chắc chắn [UI] và ước tính điểm. Khoảng không chắc chắn cho một phạm vi mà trong đó, số lượng hoặc tỷ lệ thực tế của số ca lây nhiễm, người mắc bệnh có triệu chứng hoặc ca nhập viện do COVID-19 dự kiến sẽ giảm nếu lặp lại cùng nghiên cứu đó nhiều lần, và nó cho chúng ta hình dung về độ chính xác của ước tính theo điểm. Khoảng thời gian không chắc chắn 95% có nghĩa là nếu nghiên cứu được lặp lại 100 lần, thì 95 trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ chứa ước tính điểm thực. Ngược lại, chỉ trong 5 lần trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ không chứa ước tính điểm thực.

Bảng 2: Ước tính tỷ lệ kết quả sau bệnh COVID-19, cho mỗi 100.000 người, theo nhóm tuổi - Hoa Kỳ, tháng 2 - tháng 12 năm 2020
Tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 người Tỷ lệ bệnh có triệu chứng trên 100.000 Nhập viện trên 100.000
Nhóm tuổi Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI* Ước tính 95% UI*
0-4 tuổi 15,333 12,880 – 18,408 13,068 11,637 – 14,847 190 157 – 228
5-17 tuổi 27,218 22,837 – 32,644 23,201 20,640 – 26,406 187 148 – 233
18-49 tuổi 30,602 25,595 – 36,888 26,112 23,007 – 29,776 776 657 – 928
50-64 tuổi 22,966 19,218 – 27,634 19,588 17,300 – 22,343 1,619 1,425 – 1,848
65+ tuổi 16,722 13,460 – 21,087 13,554 12,031 – 15,398 3,485 3,065 – 4,003
Mọi lứa tuổi 25,412 21,905 – 29,726 21,532 19,305 – 24,180 1,254 1,118 – 1,423

* Ước tính và tỷ lệ được điều chỉnh được trình bày thành hai phần: khoảng thời gian không chắc chắn [UI] và ước tính điểm. Khoảng không chắc chắn cho một phạm vi mà trong đó, số lượng hoặc tỷ lệ thực tế của số ca lây nhiễm, người mắc bệnh có triệu chứng hoặc ca nhập viện do COVID-19 dự kiến sẽ giảm nếu lặp lại cùng nghiên cứu đó nhiều lần, và nó cho chúng ta hình dung về độ chính xác của ước tính theo điểm. Khoảng thời gian không chắc chắn 95% có nghĩa là nếu nghiên cứu được lặp lại 100 lần, thì 95 trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ chứa ước tính điểm thực. Ngược lại, chỉ trong 5 lần trên 100 lần khoảng thời gian không chắc chắn sẽ không chứa ước tính điểm thực.

Tỷ lệ lây nhiễm, bệnh có triệu chứng và nhập viện do COVID-19 theo nhóm tuổi